Brexit - vad du som företag bör tänka på

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Sedan 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien. Du som handlar med Storbritannien har numera en annan roll, vilket påverkar ditt ansvar och dina skyldigheter.

Storbritanniens utträde ur EU innebär att landet inte längre är en del av den gemensamma marknaden. Det betyder att du som handlar med Storbritannien numera har rollen som importör eller exportör, vilket påverkar ditt ansvar och dina skyldigheter. EU/EES-länderna utgör en gemensam inre marknad där större delen av kemikalielagstiftningen är harmoniserad. Storbritannien har infört nationella regler som motsvarar EU:s lagstiftningar på kemikalieområdet. Det gäller till exempel regler som motsvarar bestämmelserna i Reach-, CLP- och biocidförordningarna.

Det nya handels- och samarbetsavtalet

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att det ställs krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export när du handlar med företag i Storbritannien.

Läs mer om tullformaliteter på Tullverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Protokoll om Irland och Nordirland

Enligt ett protokoll som är en del av utträdesavtalet fortsätter större delen av EU:s harmoniserade kemikalielagstiftning att gälla på Nordirland. Det betyder att Storbritanniens utträde ur EU inte innebär stora förändringar för dig som handlar med företag på Nordirland. De EU-lagstiftningar som kommer att fortsätta gälla på Nordirland framgår av Bilaga II i protokollet. Exempelvis finns inte Avfallsdirektivet med Bilaga II, vilket innebär att företag på Nordirland inte ska anmäla sina varor till SCIP-databasen.

Protokollet om Irland och Nordirland finns på EUR-lex, ingången till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Förändrade roller

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven i kemikaliereglerna. För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i leverantörskedjan. Du som importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom gemenskapen. Sedan 1 januari 2021 har du som handlar med Storbritannien en annan roll i leverantörskedjan än tidigare. Du som för in kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien till Sverige betraktas nu som importör, istället för distributör.

Som importör ställs det mer omfattande krav på dig, till exempel

  • kan du bli registreringsskyldig enligt Reach-förordningen
  • kan du inte längre nyttja ett tillstånd enligt Reach-förordningen som har beviljats ett företag baserat i Storbritannien
  • kan du behöva anmäla ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen
  • måste du som köper biocider från brittiska företag, enligt Biocid-förordningen, försäkra dig om att företaget har utsett en enda representant, och att både företaget och representanten anges i artikel 95-listan
  • ska du, enligt RoHS-direktivet och leksaksdirektivet, förse elektrisk och elektronisk utrustning samt leksaker med dina kontaktuppgifter och ha en EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)
  • betraktas du som tillverkare enligt reglerna för tvätt och rengöringsmedel och ska därmed ange innehållet i dina konsumentprodukter på en webbsida
  • kan du som exportör till Storbritannien behöva anmäla export av vissa farliga ämnen enligt PIC-förordningen.

Läs mer om de krav som ställs beroende på din roll i leverantörskedjan.

Andra webbplatser med information om Brexit

Handel- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien Länk till annan webbplats.

Echas information om Brexit för dig som berörs av Reach-, CLP-, PIC- eller Biocidförordningen Länk till annan webbplats.

Kommerskollegiums information om Brexit Länk till annan webbplats.

Tullverkets information om Brexit Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionens information om Brexit för dig som berörs av växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Health and Safety Executive, kemikaliemyndigheten i Storbritannien Länk till annan webbplats.

Svensk Handels information om Brexit Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 december 2021