Regler för båtbottenfärger

Innehållsförteckning:

Kemiskt eller biologiskt verkande påväxthämmande båtbottenfärger är biocidprodukter, så kallade antifoulingprodukter. Här är några råd till dig som vill importera eller sälja antifoulingprodukter i Sverige.

Informationen på denna webbsida riktar sig främst till företag. Är du båtägare och vill läsa om regler för användning av båtbottenfärger hittar du information här.

Det finns många olika typer av biocidprodukter, varav antifoulingprodukter är en. Huvudregeln säger att alla biocidprodukter måste vara godkända för att få släppas ut på den EU-gemensamma marknaden. Det innebär att en båtbottenfärg som verkar på annat än enbart fysiskt eller mekaniskt sätt måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan den får importeras, säljas eller användas i Sverige.

Reglerna för biocidprodukter finns i EU:s biocidförordning, i den svenska förordningen 2014:425 och i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2022:3.

Du hittar reglerna för biocider här.

Användningsvillkor för antifoulingprodukter

Antifoulingprodukter på den svenska marknaden är uppdelade i färger avsedda för fartyg respektive fritidsbåtar. Fartygsfärger får inte användas på fritidsbåtar. Däremot är det tillåtet att använda fritidsbåtsfärger på fartyg.

Kemikalieinspektionen beslutar om användningsvillkor, såsom i vilka vatten en godkänd antifoulingprodukt får användas. Till exempel gäller olika krav för användning av båtbottenfärger på östkusten och västkusten. För båtar som i huvudsak används i Bottniska viken, norr om Örskär, och i sötvatten finns det inga godkända antifoulingprodukter. Där får man bara använda så kallade fysikaliskt verkande färger som inte kräver godkännande.

Fraserna som numera anger godkända användningsområden för fritidsbåtsfärger är:

  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande.

Definitionen av vad som räknas som en fritidsbåt finns i fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EG. Länk till annan webbplats.

Att använda en biocidprodukt i strid mot villkoren i beslutet om godkännande är ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Villkoren för varje godkänd produkt finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret och ska även finnas på produktens etikett.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Märkning på förpackningen

En godkänd biocidprodukt ska ha en svenskspråkig etikett på förpackningen med ett registreringsnummer med fyra siffror och viktig information om hur medlet får användas. Det ska också framgå av märkningen vilka risker produktens användning medför.

Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklasser 1 eller 2 får endast användas yrkesmässigt och ibland krävs särskild utbildning eller tillstånd.

Läs mer om behörighetsklasserna för biocidprodukter

Mer om båtbottenfärger

Båtbottenfärger - om du måste måla

Karta över områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda

Vanliga frågor om båtbottenfärger

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar (som Mälaren) finns det inga godkända båtbottenfärger som innehåller biocider. Där får man bara använda biocidfria färger, som inte kräver godkännande.

Kemiskt verkande båtbottenfärger som innehåller biocider (med t.ex. koppar) behöver vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Godkända färger har användningsvillkor som reglerar i vilka vatten och på vilka båtar färgen får användas, t.ex. om användning är tillåten på östkusten eller västkusten, för fritidsbåtar eller fartyg.

Är färgen biocidfri krävs inget godkännande av Kemikalieinspektionen. Därmed finns det inte fastställda användningsvillkor om i vilka vatten färgen får användas.

De zinkoxidbaserade färgerna marknadsfördes under många år utan godkännande eftersom företagen uppgav att de fungerade enbart på fysikalisk väg, i detta fall genom att det yttersta färglagret lossnar från skrovet så att det hålls rent från påväxt. Produkter som fungerar på enbart fysisk eller mekanisk väg behöver genom ett undantag i lagstiftningen inte godkännande för att få sättas ut på marknaden och användas. Men zinkoxid är giftigt mot påväxtorganismer på båtskrov i liknande koncentrationer som andra verksamma ämnen, till exempel koppar. Kemikalieinspektionens bedömning är därför att dessa zinkoxidbaserade båtbottenfärger inte enbart fungerar på fysisk väg. När Kemikalieinspektionen uppmärksammade branschen på att ytmjuka färger med höga halter zinkoxid förefaller tillhöra de biocidprodukter som kräver godkännande för att få tillhandahållas på marknaden och användas så försvann denna typ av färger i stort sett från marknaden under 2012.

Senast uppdaterad 5 juni 2024