Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

PRIO-ämnens egenskaper

Ämnen med nedanstående inneboende egenskaper är PRIO-ämnen. Egenskaperna har delats upp på två nivåer beroende på allvarlighetsgrad i linje med preciseringarna i Giftfri miljö. I PRIO-verktyget kallas ett ämne med någon/några av dessa inneboende egenskaper utfasnings- respektive prioriterat riskminskningsämne.

Utfasningsämnen

 • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1A och 1B
 • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
 • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
 • Hormonstörande
 • Ozonnedbrytande

Prioriterade Riskminskningsämnen

 • Mycket hög akut giftighet
 • Allergiframkallande
 • Mutagen, kategori 2
 • Hög kronisk giftighet
 • Potentiell PBT/vPvB
 • Miljöfarligt, långtidseffekter

För att kunna bedöma om ett ämne har någon av dessa egenskaper finns det kriterier för när de anses ha det. För att fastställa om ett ämne uppfyller kriterierna görs en jämförelse mot dessa baserat på tillgängliga testdata och/eller annan information om ämnet. Vilka testdata eller vilken typ av information som krävs för att göra denna bedömning redovisas i avsnittet Kriterierna i detalj. De ämnen som uppfyller utfasningskriterierna rekommenderar PRIO-verktyget användaren att så långt som möjligt ersätta med mindre farliga ämnen eller alternativa metoder. När det gäller de ämnen som faller för de prioriterade riskminskningskriterierna så rekommenderar verktyget användaren att se över risken för den tilltänkta användningen. Det vill säga tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter och andra varor uppmanas att göra en riskbedömning som hjälp för att identifiera vägar att minska de risker hanteringen av ämnet kan medföra och för att säkerställa att produkterna inte medför oacceptabla risker i något hanteringsled.