Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Översiktstabell

Följande tabeller ger en översikt av de ämnesegenskaper som kännetecknar ämnen i de två prioriteringsnivåerna utfasningsämnen respektive riskminskningsämnen.

Utfasningsämnen

Egenskap

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen 

Cancerframkallande (Cancerogenitet, kategori 1A och 1B)

H350: Kan orsaka cancer...* 

Mutagent (Mutagenitet i könsceller, kategori 1A och 1B)

H340: Kan orsaka genetiska defekter...* 

Reproduktionstoxiskt  (Reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B)

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet…*

Hormonstörande  (se kriterierna
Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb)  (se kriterierna
PBT /vPvB – Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska / mycket Persistenta, mycket bioackumulerande  (se kriterierna
Ozonstörande ämnen  (Farligt för ozonskiktet)

EUH059: Farligt för ozonskiktet

H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären 

 

Prioriterade riskminskningsämnen

Egenskap

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen 

Mycket hög akut giftighet (Akut toxicitet kategori 1 och 2)

H330: Dödlig vid inandning

H310: Dödlig vid hudkontakt

H300: Dödlig vid förtäring

(Specifik organtoxicitet - enstaka exponering)

H370: Orsakar organskador.* och ** 

Allergiframkallande (Luftvägs- eller hudsensibilisering, kategori 1, 1A och 1B)

H334: kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion 

Hög kronisk giftighet (Specifik organtoxicitet - upprepad exponering)

H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.* och** 

Mutagent (Mutagenitet i könsceller, kategori 2)

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter...* 

Miljöfarligt, långtidseffekter (Farlig för vattenmiljön, kategori kronisk 1 och kronisk 4)

H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter

H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 

Potentiella PBT / vPvB  (se kriterierna

 

*Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i – Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

** Som en del av faroangivelse H370 eller H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt.