Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne – CMR

Kriterierna är desamma som klassificeringskriterierna enligt CLP-förordningen för de angivna egenskaperna.

Egenskaper Kriterier Riskfraser

Cancerframkallande (C)

Ämnen som vid inandning, förtäring eller hudkontakt kan orsaka cancer eller öka dess incidens. 

Ämnen i kategori 1A och 1B är cancerframkallande hos människa.

H350

   

Mutagent (M)

Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens. 

Ämnen i kategori 1A och 1B är mutagena hos människa.

H340

   
Reproduktionstoxiskt (R)

Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet. Kategori 1A och 1B.

 

H360