Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Farobedömning

Farobedömning - hur farligt är ditt ämne?

Det ska finnas kunskap om de kemiska produkter och varor man hanterar för att man i sin tur ska kunna informera om eventuella risker vid användning. Vid bedömningen av en kemisk produkt gäller det att se att det finns klara skillnader mellan begreppen ”farlighet” och ”risk”. Vid bedömning av ”faran” med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som granskas. Akut toxicitet, frätande egenskaper, förmåga att framkalla allergier, svårnedbrytbarhet i mark och vatten är exempel på inneboende egenskaper som kan innebära fara för hälsa eller miljö.

I PRIO kan du söka för att finna ett antal ämnen med farliga egenskaper. Men alla ämnen finns inte i databasen bland annat beroende på att det finns en överväldigande mängd ämnen där informationen är bristfällig. Säkerhetsdatabladen är en viktig källa där man ska kunna finna ämnenas inneboende farliga egenskaper, toxikologiska och ekoxtoxikologiska.

Du kan alltid vända dig till din leverantör och be om denna information.

De särskilt farliga egenskaper som finns med i PRIO tar speciellt sikte på långsiktiga effekter. Dessa sammanfattas i tabellerna nedan. Se vidare i kriterierna. Andra farliga egenskaper såsom akuta effekter har också en viktig plats i farobedömningen. Om du hanterar många kemiska ämnen och produkter är det en god idé att göra en kemikalieförteckning, se exempel under inventering.

Var hittar jag information om ämnets hälso- och miljöegenskaper?

PRIO-verktygets kriterier bygger på egenskaper hos enskilda ämnen. Ta därför reda på egenskaperna hos de ämnen som ingår i din produkt/vara när du jämför mot PRIO-kriterierna.

Säkerhetsdatabladet – en viktig del i arbetet

Ämnets klassificering är en viktig hjälp i arbetet med att ta fram information om ämnets egenskaper. Klassificeringen baseras på ämnets inneboende egenskaper och består av riskfraser samt farobeteckningar. Riskfraserna beskriver dessa egenskaper och ska finnas angivna i det säkerhetsdatablad som måste finnas för kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga. Tänk på att säkerhetsdatabladen är skrivna för den kemiska produkten och att vissa produkter kan bestå av flera kemiska ämnen.

Är det någon information som du tycker saknas i säkerhetsdatabladet eller något du inte förstår ska du ta kontakt med kemikalieleverantören och be om hjälp. Telefonnummer till kontaktperson ska finnas under punkt 1 i bladet.

I de fall då säkerhetsdatabladen inte ger tillräcklig information om ämnenas miljö- och hälsofarliga egenskaper kan du gå vidare och söka i till exempel de databaser som finns länkade på Kemikalieinspektionens webbplats.

Var hittar jag information om farliga ämnen i varor?

Även varor innehåller eller är behandlade med kemiska ämnen som kan vara farliga för människor eller miljö. Hälso- och miljöbedömning av varor är därför en lika viktig del i riskminskningsarbetet som för kemiska produkter. Detta är särskilt viktigt när det gäller varor som människor och miljö kommer i nära kontakt med. Exempel på sådana varor kan vara leksaker, kläder, möbler, bildäck, byggvaror, elektronik och smycken.

Nyckeln till att få information om vilka kemiska ämnen som finns i en vara är att ta reda på vilka material som varan är sammansatt av, läs mer under varor/material. Denna information samt kunskap om vanligt förekommande ämnen i olika materialkategorier såsom papper, plast, gummi m.m. ger en nödvändig vägledning i sökandet efter tänkbara hälso- och miljöfarliga ämnen i den aktuella varan. Det kan ibland vara besvärligt att få reda på materialsammansättningen för produkten till exempel för importerade produkter. Detta gör det svårare att bedöma varans farliga egenskaper.

För vissa kategorier av varor finns det särskild produktinformation till exempel byggvarudeklarationer som innehåller information om farliga ämnen. Kontakta din leverantör om du saknar information om innehåll i varan.

Hur får jag information om hälso- och miljöfarliga egenskaper

Med hjälp av riskfraserna som lämnas i säkerhetsdatabladen och i märkningen kan du göra en bedömning av om ämnet har sådana hälsofarliga eller miljöfarliga egenskaper att de omfattas av PRIO-verktygets kriterier.

Om det i produktens säkerhetsdatablad finns en riskfras som finns med bland PRIO-verktygets kriterier så är det ämne riskfrasen gäller antingen ett prioriterat riskminskningsämne eller ett utfasningsämne.

För all kemikaliehantering måsta man alltid tänka igenom vilka risker hanteringen kan innebära. För de ämnen som omfattas av PRIO-kriterierna måste du vara extra noggrann och systematisk.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) publicerar från 2012 ett offentligt register där alla ämnen som berörs av klassificeringsförordningen och klassificeras som farliga skall ingå. Både företagens egna klassificeringar och alla gemensamt överenskomna klassificeringar i EU är tillgängliga i registret. Från den 1 december 2010 är till­verkare och importörer skyldiga att lämna uppgifter till registret. Till klassificering och märkningsregistret 

Hälsofarliga egenskaper

Tabellen nedan visar de riskfraser som medför att ämnet antingen är ett prioriterat riskminskningsämne eller utfasningsämne. Jämför ämnets riskfraser med uppgifterna i tabellen för att se om ämnet omfattas av kriterierna.

Utfasningsämne   Prioriterat Riskminskningsämne  
Cancerframkallande (kategori 1A och 1B) H350  Mycket hög akut giftighet H300, H310, H330, H370
Mutagent (kategori 1A och 1B) H340  Allergiframkallande H317, H334
 Reproduktionstoxiskt (kategori 1A och 1B) H360  Hög kronisk giftighet H372
 Hormonstörande se kriterierna  Mutagent (kategori 2) H341
 Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb) se kriterierna    

Underlag till din bedömning finns i säkerhetsdatabladet under punkt 2, 3, 11 och 15.

 • Punkt 2 – Farliga egenskaper 
  Här anges beredningens farliga egenskaper. Informationen ska stämma överens med märkningen men behöver inte upprepa denna.
 • Punkt 3 – Sammansättning /ämnenas klassificering 
  Här anges riskfraser för de ämnen i beredningen som klassificeras som hälsofarliga. Exempel på en klassificering är H350 som innebär att ämnet kan ge cancer.
 • Punkt 11 – Toxikologisk information 
  Här beskrivs produktens hälsofarliga egenskaper mer utförligt än under punkt 3. De negativa hälsoeffekterna, med symptombeskrivningar, ska anges för olika exponeringsvägar. Såväl omedelbara och fördröjda som övergående och bestående effekter ska anges. Kortvarig, upprepad och långvarig exponering ska beaktas.
 • Punkt 15 – Gällande bestämmelser 
  Här återfinns riskfraser för själva beredningen. Den risk och skyddsinformation som lämnas i märkningen på förpackningen ska finnas under denna punkt.

Miljöfarliga egenskaper

Tabellen nedan visar de riskfraser och andra beskrivningar av farliga egenskaper som medför att ämnet antingen är ett prioriterat riskminskningsämne eller utfasningsämne. Jämför ämnets riskfraser med uppgifterna i tabellen för att se om ämnet omfattas av kriterierna.

Utfasningsämne   Prioriterat Riskminskningsämne  
Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb) se kriterierna Miljöfarligt, långtidseffekter H410, H413
PBT /vPvB – Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska / mycket Persistenta, mycket bioackumulerande Här måste du använda testdata eller andra data för att se om ämnet omfattas av kriteriet PBT/vPvB, se mer information och kriterierna i detalj Potentiella PBT / vPvB Ämnen för vilka dataunderlaget inte är fullt tillräckligt för att bedöma om de uppfyller kriterierna för att vara ett PBT / vPvB-ämne, se kriterierna
Ozonstörande ämnen H420, EUH059    
Hormonstörande se kriterierna    

Egenskapen PBT står för Persistens, Bioackumulation och Toxicitet och betecknar ämnen som är stabila i miljön och anrikas i biologisk vävnad samt har giftiga effekter. Exempel på sådana ämnen är DDT och PCB.
Egenskapen vPvB står för very Persistent, very Bioaccumulative och betecknar ämnen som är mycket stabila och anrikas i hög grad i biologisk vävnad.

Underlag till din bedömning finns i säkerhetsdatabladet under punkt 2, 3, 12 och 15.

 • Punkt 2 – Farliga egenskaper
  Här anges beredningens farliga egenskaper. Informationen ska stämma överens med märkningen men behöver inte upprepa denna.
 • Punkt 3 – Sammansättning /ämnenas klassificering
  Här anges riskfraser för de ämnen i beredningen som klassificeras som miljöfarliga. Exempel på en klassificering är H410 som innebär att ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
 • Punkt 12 – Ekotoxikologisk information
  Här beskrivs de ingående ämnenas nedbrytbarhet i naturen, potential för bioackumulering samt giftighet för vattenlevande organismer.
 • Punkt 15 – Gällande bestämmelser
  Här återfinns riskfraser för själva beredningen. Den risk och skyddsinformation som lämnas i märkningen på förpackningen ska finnas under denna punkt.

När säkerhetsdatablad saknas

Enligt artikel 31 i kemikalieförordningen Reach (EG) nr 1907/2006 måste det finnas säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga och i vissa andra fall. Om säkerhetsdatablad saknas kan det alltså bero på att produkten inte är hälso- eller miljöfarlig. När du inte har tillgång till säkerhetsdatablad ska du försöka få information om produktens hälso- och miljöegenskaper från din leverantör.
För varor gäller inte reglerna om säkerhetsdatablad utan i detta fall får man använda andra informationskällor, se Varor/material.

Vid bedömningen av om produkten omfattas av PRIO-kriterierna ska du använda den fullständiga beskrivningen av kriterierna i avsnittet om dessa.