Frågor och svar för dig som säljer propplösare

Innehållsförteckning:

Från 1 januari 2025 behöver privatpersoner ha tillstånd för att köpa och använda starkt frätande propplösare. Här har vi samlat frågor och svar om propplösare och vad det nya tillståndskravet kan innebära för dig som säljer propplösare.

Det finns ett flertal alternativ till starkt frätande propplösare, till exempel mekaniska alternativ som vaskrensare eller rensvajer. Det finns även produkter som förebygger stopp i avloppet som exempelvis hårfällor och medel som verkar biologiskt med hjälp av enzymer och bakterier.

Det gäller produkter som innehåller minst 5 procent natrium- eller kaliumhydroxid och som är avsedda för rengöring och rensning av avlopp.

Sådana produkter klassificeras som frätande på huden i farokategori 1A och ska märkas med faropiktogrammet Frätande och faroangivelsen ”Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon” , enligt regler i CLP-förordningen. Informationen om farokategori framgår inte av faromärkningen på förpackningen, men det ska framgå av produktens säkerhetsdatablad.

En produkt som genom marknadsföringen är avsedd för rengöring och rensning av avlopp anses vara en propplösare. Den avsedda användningen kan till exempel framgå av text eller bild på förpackningen, på en webbsida, säkerhetsdatablad eller produktblad. Är du osäker så bör du vända dig till din leverantör och fråga.

Efter den 1 januari 2025 får du inte sälja starkt frätande propplösare till privatpersoner som inte kan uppvisa tillstånd från länsstyrelsen. Däremot får du fortsätta sälja starkt frätande propplösare till yrkesmässiga användare även efter den 1 januari 2025. Det gäller dock inte sådana propplösare som omfattas av det svenska förbudet mot flytande propplösare.

Endast starkt frätande produkter som genom marknadsföringen är avsedda för rensning eller rengöring av avlopp omfattas av det kommande tillståndskravet för privatpersoner. Andra starkt frätande produkter som innehåller natrium-eller kaliumhydroxid får fortsatt köpas och användas av privatpersoner utan krav på tillstånd.

Att tillståndskravet gäller för just produkter avsedda att användas som propplösare, beror på att det är med den typen av användning som det sker flest olyckor i hemmen, enligt uppgifter från Giftinformationscentralen.

Den avsedda användningen kan till exempel framgå av text eller bild på förpackningen, webbsida, säkerhetsdatablad eller produktblad. Är du osäker så bör du vända dig till din leverantör och fråga.

Om du säljer starkt frätande propplösare till privatpersoner behöver du från och med den 1 januari 2025 anteckna datum för försäljningen, produktnamn och mängd samt köparens namn och adress. Det ska även finnas uppgift om att köparen har visat att den har ett giltigt tillstånd från länsstyrelsen.

Senast uppdaterad 15 januari 2024