För en giftfri miljö i Sydostasien

Mellan 2007 och 2018 samordnade Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Sydostasien tillsammans med Kambodja, Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Programmet kallas på svenska ”För en giftfri miljö i Sydostasien” och det övergripande målet var att bidra till minskade risker med kemikalier för människors hälsa och miljön genom förbättrad kemikaliekontroll och hållbar jordbruksproduktion.

Se en kort film om arbetet och resultaten från programmet “För en giftfri miljö i Sydostasien”.

Det regionala samarbetet i Sydostasien bygger på starkt samarbete mellan flera organisationer som tillsammans har många års erfarenhet av kemikaliefrågor i regionen. Kemikalieinspektionen koordinerade programmet och ansvarade för rapportering till Sida.

Aktiviteterna genomfördes i samarbete mellan följande organisationer:

Huvuddelen av aktiviteterna utfördes i nära samarbete med organisationer och myndigheter i Kambodja, Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam.

Aktiviteter

Genom att arbeta med myndigheter på olika nivåer och civilsamhället ökar möjligheten att ändra beteenden och policies på alla nivåer i samhället. Informerade småjordbrukare, konsumenter och lokala ledare underlättar förändring från gräsrotsnivå i samhället samtidigt som förbättrad kemikalielagstiftning och tillsyn åtgärdar problemen från myndighetsnivå.

Exempel på aktiviteter:

  • Spridning av information om risker med bekämpningsmedel, hur man kan minska riskerna och alternativ till kemiska bekämpningsmedel genom utbildningar, möten, informationsmaterial och användning av konventionella och sociala medier.
  • Kontroll av bekämpningsmedelsanvändning på lokal nivå och återkoppling av denna information till beslutsfattare på lokal, nationell, regional och global nivå.
  • Stöd till lokalsamhällen att utveckla handlingsplaner för att minska exponering och användning av farliga kemikalier.
  • Stöd för införande av integrerat växtskydd (Integrated Pest Management, IPM) hos småjordbrukare genom deltagande i så kallad Farmer Field Schools.
  • Främjande av åtgärder för att skala upp utbildning av småjordbrukare i IPM och riskminskningsåtgärder genom lokala myndigheter och andra givare.
  • Stöd till utveckling eller förbättring av bekämpningsmedels- och kemikalielagstiftning och kapaciteten att bedriva effektiv tillsyn av dessa lagstiftningar.
  • Stöd till regionalt samarbete inom kemikaliekontroll genom att anordna så kallade regionala kemikalieforum och workshops för informationsutbyte, nätverkande och kapacitetsuppbyggnad. Läs mer om Regionalt kemikalieforum Länk till annan webbplats..
  • Deltagande och bidrag I olika globala konventioner och överenskommelser på kemikalieområdet, till exempel Stockholms- och Rotterdamkonventionen och den globala kemikaliestrategin, SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management).

Det senaste programmet hade finansiering från Sida från juli 2013 till och med december 2018.

Publikationer

Trycksaker

Informationsbroschyr "Stories from the field" Länk till annan webbplats.

Informationsbroschyr "Towards a non-toxic environment in South-East Asia"

Faktablad från Pesticides Action Network Asia and the Pacific (PAN AP) Länk till annan webbplats.

Årsrapporter

Progress report 2017 (PDF 3000 kB) , 3 MB.

Progress report 2016 (PDF 1590 kB) , 1.6 MB.

Progress report 2015 (PDF 2790 kB) , 2.8 MB.

Progress report 2014 (PDF 2060 kB) , 2.1 MB.

Progress report 2013 (PDF 910 kB) , 909.4 kB.

Slutrapporter

Final Report 2010-2013 (PDF 1390 kB) , 1.4 MB.

Final Report 2013-2019 (PDF 4100 kB) , 4.1 MB.

Programme achievements 2007-2019, lessons learned and recommendations (PDF 3140 kB) , 3.1 MB.

Rapporter

FAO, 2013 "Empowering Farmers to Reduce Pesticide Risks". Impact Assessment Study Report-Cambodia and Vietnam for period 2007-2012. Länk till annan webbplats.

PAN AP 2014, ”Children and Pesticides: Protect our Children from Toxic Pesticides” Länk till annan webbplats.

PAN AP, 2013 ”Poisoning Our Future: Children and Pesticides” Länk till annan webbplats.

PAN AP, 2011, ”Illegal Pesticide Trade in the Mekong Countries: Case of Lao PDR” Länk till annan webbplats.

PAN AP 2013, ”Breast Cancer, Pesticides and You!” Länk till annan webbplats.

Utvärderingar av programmet

Mid-Term Evaluation 2011 (PDF 2330 kB) , 2.3 MB.

Response to the 2011 evaluation by the programme management (PDF 238 kB) , 237.1 kB.

Mid-Term Review 2016 (PDF 2250 kB) , 2.2 MB.

Response to the 2016 review by the programme management (PDF 454 kB) , 453.1 kB.

Final evaluation by FAO 2019 Länk till annan webbplats.

Final evaluation by SIDA 2019 Länk till annan webbplats.

Programdokument

Programme document , 1.5 MB.

Länkar till vägledning

International Code of Conduct on Pesticide Management Länk till annan webbplats.

FAO Pesticide Registration Toolkit Länk till annan webbplats.

IOMC Toolbox for Decision Making In Chemicals Management Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 september 2023