Globalt program för utvecklingssamarbete

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen har sedan 2005 haft flera globala program för utvecklingssamarbete i samarbete med Sida. Genom de globala programmen har vi kunnat bidra till ett antal internationella projekt och utveckla flera viktiga dokument för att stödja låg- och medelinkomstländer i att utveckla en förebyggande kemikaliekontroll. Det nu pågående globala programmet startade under våren 2019 och sträcker sig till 2024.

Kemikalieinspektionens globala program för utvecklingssamarbete är ett brett program som innehåller flera olika typer av aktiviteter för att främja utvecklingen av en förebyggande kemikaliekontroll i världen. Nedan beskrivs några exempel på aktiviteter i programmet.

Vägledning för utveckling av förebyggande kemikaliekontroll

Ett av målen för Kemikalieinspektionens globala program är att stödja låg- och medelinkomstländer i att utveckla lagstiftning och institutionell kapacitet för förebyggande kemikaliekontroll. Det gör vi genom att ge vägledning och stöd för utveckling av lagstiftning och hållbara institutioner för nationell kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen har utvecklat egna vägledningsdokument kring olika viktiga aspekter av förebyggande kemikaliekontroll. Dessa och annat vägledningsmaterial används också i workshops i olika länder och regioner, där Kemikalieinspektionen medverkar. Vägledningarna används också i våra andra samarbeten samt i vårt internationella utbildningsprogram (ITP).

Läs Kemikalieinspektionens vägledningar om nationell kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen ger också länder som är biståndsberättigande möjlighet att få ett begränsat stöd med frågor kopplade den praktiska tillämpningen av vägledningsdokumenten, via en helpdesk.

Stöd till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

Inom ramen för det nuvarande globala programmet har Kemikalieinspektionen ett samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Vi ger stöd till ett projekt med övergripande mål att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och bevarande av biodiversitet genom att minska riskerna från bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön. Projektet ska bidra till att stärka kapaciteten hos berörda institutioner och aktörer som hanterar bekämpningsmedel. För att göra det ska FAO vidareutveckla och höja kvaliteten på teknisk vägledning och verktyg kopplade till FAO:s riktlinjer för hantering av bekämpningsmedel (Code of Conduct on Pesticide Management) och göra dem mer användarvänliga och spridda bland länderna, och anordna utbildningar i utvalda länder. Dessutom ska projektet bidra till ökad prioritet för utfasning av särskilt farliga bekämpningsmedel (så kallade Highly Hazardous Pesticides, HHP) och främjande av alternativa produkter och metoder.

Detta samarbete bygger vidare på tidigare projekt som Kemikalieinspektionen har givit stöd till inom ramen för tidigare globala program.

Läs mer om "Code of Conduct on Pesticide Management" på FAO:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Läs mer om särskilt farliga bekämpningsmedel (Highly Hazardous Pesticides) på FAO:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Stöd till samverkan mellan länder och organisationer

Många låg- och medelinkomstländer har en svagt utvecklad nationell kemikaliekontroll. Att utbyta erfarenheter och i vissa fall dela arbetsuppgifter med andra länder i liknande situation kan bidra till att ge bättre förutsättningar för att utveckla en förebyggande kemikaliekontroll.

Inom ramen för det globala programmet ges stöd till ett e-postbaserat nätverk och ett webbaserat diskussionsforum för bekämpningsmedelsfrågor. University of Cape Town (UCT) ansvarar för dessa nätverk. Ett liknande nätverk och diskussionsforum för frågor kopplade till allmänkemikalier är under utveckling. I samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och UCT ingår också stöd till samarbetsgruppen SAPReF (Southern Africa Pesticides Registrars Forum). SAPReF fokuserar på bekämpningsmedel och är en teknisk kommitté under SADC (Southern African Development Community).

Stöd ges också till ett projekt som Africa Institute ska genomföra. Africa Institue (AI) är Basel- och Stockholmskonventionens regionala center för engelskspråkiga afrikanska länder. Projektet ska bidra till kapacitetsutveckling i ett antal länder och samt stödja utbyte av erfarenheter rörande utveckling av kemikaliekontroll.

Stöd ges också till projekt som genomförs av UNEPs regionala kontor för Latinamerika och Karibien, med syfte att ge stöd till latinamerikanska och karibiska länders initiativ att utveckla kapaciteten för införande av effektiv kemikaliekontroll.

Ett annat projekt som får stöd inom det globala programmet genomförs av European Enviromental Bureau. Syftet är att utveckla nätverk med civilsamhällesorganisation i låg- och medelinkomstländer för att stärka arbetet med förebyggande kemikaliekontroll i de respektive länderna.

Stöd för deltagande i utveckling av globala konventioner och överenskommelser

Som en del av det globala programmet ger Kemikalieinspektionen finansiellt stöd via genomförande organisationer (som exempelvis UNEP) som möjliggör att representanter från låg- och medelinkomstländer kan delta i möten för internationella konventioner och överenskommelser. Detta bidrar till att dessa länder kan ta en mer aktiv roll i utvecklingen och genomförandet av dessa överenskommelser.

Stöd till genomförande av konventioner och överenskommelser

Inom ramen för det globala programmet kan Kemikalieinspektionen ge stöd och vägledning som kopplar till genomförandet av specifika åtgärder som följer av konventioner och överenskommelser om kemikalier.

I det nu pågående globala programmet har stöd givits till sekretariatet för Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna (BRS-sekretariatet) för två olika projekt.

Stöd till utfasning av POPs-ämnen

Ett av projekten syftar till att ge vägledning och stöd i det nationella arbetet med att fasa ut några av de ämnen och ämnesgrupper som relativt nyligen listats i Stockholmskonventionen; perfluoroktansyra (PFOA), dekabromdifenyleter (dekaBDE) och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Sekretariatet ta fram och sprida information om alternativ till dessa ämnen, samt utveckla vägledning för att identifiera dels de sektorer som använder ämnena inklusive de som ingår i varor, dels om märkning avseende samtliga reglerade POPs-ämnen.

Kemikalier och jämställdhet

Det andra projektet syftar till att öka systematisk integrering av jämställdhetsaspekter i sekretariatets och parternas genomförande av kemikalie- och avfallskonventionerna samt stärka kvinnors deltagande i beslutsfattande. Möten och utbildningar om gender planeras att hållas i anslutning till globala och regionala workshops eller möten inom de internationella kemikaliekonventionerna.

Kemikalier kan ge olika effekter på män och kvinnor, och dessutom kan exponeringen för farliga kemikalier skilja sig åt mellan män och kvinnor. För att kunna minska riskerna med kemikalier är det viktigt att öka kunskapen om exponeringen och därmed riskerna för olika grupper. I tidigare globalt program, har stöd har givits för en studie av genderaspekter i hanteringen av kemikalier och avfall, med fallstudier i Nigeria och Indonesien. Det direkta resultatet av studien var en dokumentärfilm samt en rapport.

Läs mer och se filmen "What has gender got to do with chemicals?" (engelska) Länk till annan webbplats.

Läs rapporten "Gender dimensions of hazardous chemicals and waste policies under the Basel, Rotterdam and Stockholm convention" (engelska) Länk till annan webbplats.

Tidigare samarbeten med FN-organisationer och FN-program

I det föregående globala programmet hade Kemikalieinspektionen ett samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) där vi gav stöd för utvecklingen av en serie praktiska vägledningsdokument och ett informationsdokument om kemikaliekontroll.

Här hittar du dokumenten på UNEP:s webbplats (engelska). Länk till annan webbplats.

Vi har också kunnat bidra till att utveckla andra viktiga dokument som till exempel vägledning kring frågor om utveckling av lagstiftning för förebyggande kemikaliekontroll tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och vägledning om integrering av kemikaliekontroll i länders utvecklingsplaner tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Läs vägledningen från UNEP (s.k. LIRA-vägledningen, engelska) Länk till annan webbplats.

Läs UNDP:s vägledning om integrering av kemikaliekontroll i länders utvecklingsplaner (PDF, 2.7 MB, engelska) Länk till annan webbplats.

Ett annat dokument som har tagits fram av UNEP med stöd av Kemikalieinspektionen är en rapport om kostnaderna av att inte ha en fungerande kemikaliekontroll fram. Rapporten visar att det är betydande kostnader samt ger finansiella argument för att varför länder bör införa kemikaliekontroll.

Läs rapporten "Cost of Inaction" på UNEP:s webbplats (engelska) Länk till annan webbplats.

I tidigare globala program har vi också haft samarbete med FAO, som bland annat har inneburit stöd till utveckling och framtagande av vägledning för säkrare hantering av bekämpningsmedel.

Läs mer information och hitta länkar till vägledningar och rapporter

Senast uppdaterad 29 januari 2024