Globalt program för utvecklingssamarbete

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen har sedan 2005 haft globala program för utvecklingssamarbete i samarbete med Sida. Genom de globala programmen har vi kunnat bidra till ett antal internationella projekt och utveckla flera viktiga dokument för att stödja låg- och medelinkomstländer i att utveckla en förebyggande kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionens globala program för utvecklingssamarbete är ett brett program som innehåller flera olika typer av aktiviteter för att främja utvecklingen av en förebyggande kemikaliekontroll i världen. Nedan beskrivs några exempel på aktiviteter i programmet.

Vägledning för utveckling av förebyggande kemikaliekontroll

Ett av målen för Kemikalieinspektionens globala program är att stödja låg- och medelinkomstländer i att utveckla lagstiftning och institutionell kapacitet för förebyggande kemikaliekontroll. Det gör vi genom att ge vägledning för utveckling av lagstiftning och hållbara institutioner för nationell kemikaliekontroll.

Kemikalieinspektionen utvecklar egna vägledningsdokument kring olika aspekter av förebyggande kemikaliekontroll. Dessa och annat vägledningsmaterial används också i workshops i olika länder och regioner, där Kemikalieinspektionen medverkar.

Vägledningar och rapporter från FN-organisationer

Förutom de egna vägledningarna så pågår ett samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) där Kemikalieinspektionen ger stöd för utvecklingen av en serie praktiska vägledningsdokument och ett informationsdokument om kemikaliekontroll.

Läs mer om projektet på UNEP:s webbplatslänk till annan webbplats

I samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har Kemikalieinspektionen bland annat bidragit till utvecklingen av vägledning gällande mycket farliga bekämpningsmedel (så kallade highly hazardous pesticides) samt andra vägledande dokument gällande bekämpningsmedel.

Vi har också kunnat bidra till att utveckla andra viktiga dokument som till exempel vägledning kring frågor om utveckling av lagstiftning för förebyggande kemikaliekontroll tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och vägledning om integrering av kemikaliekontroll i länders utvecklingsplaner tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Ett annat dokument som har tagits fram av UNEP med stöd av Kemikalieinspektionen är en rapport om kostnaderna av att inte ha en fungerande kemikaliekontroll fram. Rapporten visar att det är betydande kostnader samt ger finansiella argument för att varför länder bör införa kemikaliekontroll.

Läs rapporten "Cost of Inaction" på UNEP:s webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer information och hitta länkar till vägledningar och rapporter

Kemikalier och jämställdhet

Kemikalier kan ge olika effekter på män och kvinnor, och dessutom kan exponeringen för farliga kemikalier skilja sig åt mellan män och kvinnor. För att kunna minska riskerna med kemikalier är det viktigt att öka kunskapen om exponeringen och därmed riskerna för olika grupper. Kemikalieinspektionen har stöttat ett projekt som undersökte detta genom fallstudier i Nigeria och Indonesien. Resultatet blev en dokumentärfilm samt en rapport. Detta projekt var ett av flera projekt som Kemikalieinspektionen har stöttat via sekretariatet för Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna.

Läs mer och se filmen "What has gender got to do with chemicals?"länk till annan webbplats

Läs rapporten "Gender dimensions of hazardous chemicals and waste policies under the Basel, Rotterdam and Stockholm convention"länk till annan webbplats

Stöd till samverkan mellan länder

Många låg- och medelinkomstländer har en svagt utvecklad nationell kemikaliekontroll. Att utbyta erfarenheter och i vissa fall dela arbetsuppgifter med andra länder i liknande situation kan bidra till att ge bättre förutsättningar för att utveckla en förebyggande kemikaliekontroll.

Inom ramen för det globala programmet ges stöd till ett e-postbaserat nätverk och ett webbaserat diskussionsforum för bekämpningsmedelsfrågor. University of Cape Town (UCT) ansvarar för dessa nätverk. I samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och UCT ingår också stöd till samarbetsgruppen SAPReF (Southern Africa Pesticides Registrars Forum). SAPReF fokuserar på bekämpningsmedel och är en teknisk kommitté under SADC (Southern African Development Community).

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2010 med Africa Institute, som är det regionala centret för Basel- och Stockholmskonventionerna för engelskspråkiga länder i Afrika. Länder som Botswana, Lesotho, Mauritius, Namibia, Nigeria, Sydafrika, Tanzania och Zambia har deltagit i seminarier som syftar till att skapa förutsättningar för att förbättra lagstiftning och utveckla en fungerande kemikaliekontroll.

Senast uppdaterad 28 augusti 2020