Globalt, regionalt och bilateralt samarbete

En fungerande kemikaliekontroll är grundläggande för en hållbar utveckling. Kemikalieinspektionen samarbetar med flera länder, regioner och organisationer för att stötta utvecklingen av en fungerande kemikaliekontroll.

Utvecklingssamarbete

Det är viktigt att kemikalier hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador på människors hälsa och miljön. Om kemikalier hanteras på fel sätt kan det också leda till stora kostnader för samhället. Att ha en förebyggande kontroll av kemikalier innan de kommer ut på den nationella marknaden är en nödvändig del av en säker kemikaliehantering. Men i många länder är den förebyggande kemikaliekontrollen obefintlig eller mycket svagt utvecklad.

Kemikalieinspektionen har samarbeten med flera länder och regioner som en del av Sveriges utvecklingssamarbete (bistånd). Dessa samarbeten sker inom globala, regionala och bilaterala program som Kemikalieinspektionen har, med finansiering från Sida.

Exempel på aktiviteter i Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete:

  • Stöd för att utveckla nationell lagstiftning.
  • Bygga upp och förstärka kapaciteten för kemikaliekontroll hos myndigheter och utbilda kärnkompetens, särskilt inom områden som riskbedömning, riskhantering, system för att informera om risker (klassificering och märkning, säkerhetsdatablad), kemikalieregister och tillsyn.
  • Vara ett stöd när det gäller att genomföra den globala kemikaliestrategin SAICM och konventioner inom områden som gäller kemikalier.

I utvecklingssamarbetet är det viktigt att samarbetsländerna har en politisk vilja att själva leda och ta ansvar för sin utveckling. Samarbetsländerna ansvarar för att det finns kapacitet att genomföra projekten, med stöd från Kemikalieinspektionen.

Läs mer om Kemikalieinspektionens globala program för utvecklingssamarbete kring kemikaliekontroll

Läs mer om Kemikalieinspektionens bilaterala och regionala samarbeten

Vilka länder som Kemikalieinspektionen kan samarbeta med styrs av Sveriges politik för global utveckling, samt regeringens policys och samarbetsstrategier för olika länder, regioner och verksamhetsområden.

Läs mer om Sveriges bistånd och vilka länder som Sverige samarbetar med på Sidas webbplats Länk till annan webbplats.

Andra samarbeten med strategiska länder

Regeringen har ett särskilt anslag för bilateralt samarbete med länder som har stor betydelse för den globala miljön och/eller globalt miljö- och klimatsamarbete. Fyra myndigheter deltar i de bilaterala samarbetena, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Naturvårdsverket beslutar hur pengarna fördelas.

Kemikalieinspektionen samarbetar för närvarande med bland annat Indonesien, Sydkorea, Taiwan och Vietnam.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med några av dessa länder

Läs mer om arbetet med de utvalda länderna på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet för miljö och klimat leder det nordiska miljösamarbetet. Samarbetet ska bidra till långsiktiga lösningar på gemensamma miljöproblem, och styrs av det Nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat 2019-2024 Länk till annan webbplats.. Ett prioriterat område i programmet är ”Kemikalier – miljö och hälsa”, där de nordiska länderna verkar för att minimera riskerna för människa och miljö orsakade av kemiska ämnen och kemikalier i produkter.

Arbete som prioriteras ska bidra till utvecklingen av den förebyggande kemikaliekontrollen och förstärkt utveckling och genomförande av kemikalieregelverken i EU/EES. Även andra internationella kemikaliefrågor prioriteras, där de nordiska länderna genom samarbete kan driva sina intressen med större tyngd och med bättre resultat än om länderna drivit frågorna var och en för sig. På så sätt ska ländernas samarbete bidra till hållbar utveckling i Norden, inom EU/EES och globalt samt att förstärka genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kemikalieinspektionen är med i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för kemikalier, Nordiska arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE). Denna kallades tidigare Nordiska kemikaliegruppen (NKG). Kemikaliemyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Färöarna är också representerade i NKE.

Varje år avsätter Nordiska ministerrådet pengar till olika kemikalieprojekt. Pengarna används exempelvis till att ta fram beslutsunderlag och konsultstudier. De nordiska myndigheternas samarbete bedrivs huvudsakligen i projekt som initieras och genomförs av undergrupper till NKE inom ett dussin olika sakområden.

Läs mer på Nordiska kemikaliegruppens sida på Ministerrådets webbplats Länk till annan webbplats.

OECD

Sverige är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD). Kemikalieinspektionen är svensk kontaktpunkt för OECD:s kemikalieprogram.

Läs mer på OECD:s webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 februari 2024