Regionala och bilaterala samarbeten

Pågående utvecklingssamarbete

Bilateralt samarbete med Serbien

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2008 med miljöministeriet i Serbien med att införa kemikaliekontroll, utveckla myndighetens roll och kapacitet och förbereda landet för EU-medlemskap. Programmet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete och stöds av Sida.

Bilateralt samarbete med Albanien

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan 2019 med turism- och miljöministeriet i Albanien med att införa kemikaliekontroll, utveckla myndighetens roll och kapacitet och förbereda landet för EU-medlemskap. Programmet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete och stöds av Sida.

Bilateralt samarbete med Zambia

Kemikalieinspektionen har ett uppstartsprojekt för att förbereda ett möjligt bilateralt projekt med Zambia, med samarbete mellan Kemikalieinspektionen och Zambias miljömyndighet (ZEMA). Fokus för samarbetet är bekämpningsmedel. Syftet är att riskerna för människors hälsa och miljön i samband med användningen av kemikalier ska minska, genom stöd vid införande och tillämpning av lagstiftning på området. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete och stöds av Sida.

Andra pågående bilaterala samarbeten

Regeringen har ett särskilt anslag för bilateralt samarbete med länder som har stor betydelse för den globala miljön och/eller globalt miljö- och klimatsamarbete. Fyra myndigheter deltar i de bilaterala samarbetena: Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Naturvårdsverket beslutar hur pengarna fördelas.

Läs mer om stödet för arbete med de utvalda länderna på Naturvårdsverkets webbplats.

Kemikalieinspektionen samarbetar för närvarande med Brasilien, Kina, Indonesien, Sydafrika, Sydkorea, Vietnam och Argentina.

Flera av de länder vi samarbetar med är nu i en fas då de utvecklar nya lagar eller strategier för sin kemikaliekontroll. Vi har genomfört workshoppar för experter på ministerier och myndigheter med inriktning på att ge råd om den grundläggande lagstiftningens struktur och innehåll samt mer specifika teman som till exempel kemikalieregister, bekämpningsmedelsprövning, riskbedömning och riskhantering samt inspektionsfrågor.

De aktiviteter som vi genomför har ofta kopplingar till internationella konventioner och överenskommelser. Tillsammans med flera av länderna genomför vi seminarier eller arrangerar studiebesök i Sverige med syfte att dela med oss av erfarenheter av att fasa ut användningen av ämnen som omfattas av Stockholmskonventionen. Liknande aktiviteter genomförs gällande begränsningar av kvicksilver i enlighet med Minamatakonventionen. Vi har också aktiviteter som bidrar till genomförandet av den globala kemikaliestrategin. Sverige har varit drivande i den globala processen för att öka informationen om farliga ämnens förekomst i varor och det är ett tema som återkommer i våra kontakter med de länder som är stora producenter av kemikalier och varor som omsätts på världsmarknaden.  

Tidigare samarbeten

Kemikalieinspektionen har sedan början av 1990-talet haft olika typer av internationella samarbeten med andra länder gällande kemikaliekontroll. Samarbetena har haft flera olika former och typ av finansiering, vilka kortfattat beskrivs nedan.

Utvecklingssamarbete

Vissa samarbeten med andra länder har varit en del av Sveriges utvecklingssamarbete (bistånd), finansierat av Sida. Utöver de länder som listas nedan har Kemikalieinspektionen också haft mindre samarbeten med ytterligare länder inom ramen för det globala programmet. Mellan 2007 och 2018 hade Kemikalieinspektionen också ett regionalt samarbete i Sydostasien. 
Läs mer om det regionala samarbetet i Sydostasien.

EU Twinning

Kemikalieinspektionen har bland annat samarbetat med andra länder inom ramen för en typ av program som kallas EU-twinning, som finansieras av EU. I dessa program delar myndigheter i EU:s medlemsländer med sig av kunskap och erfarenheter till institutioner i länder utanför EU. Syftet är att ge stöd i deras arbete med att uppfylla kriterierna för EU-medlemskap eller för att kunna underlätta samarbete mellan EU och mottagarlandet. Twinning-projekt har genomförts med kompletterande stöd från Sida.

Läs mer om EU-twinning på EU-kommissionens webbplats (på engelska).

Läs mer om EU-twinning på Sidas webbplats.

TAIEX

EU kan även finansiera vissa kortare insatser, för snabb och effektiv teknisk assistens. Stödet kallas Technical Assistance Information Exchange (TAIEX). Syftet är att bidra till att EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer anpassar sig till EU:s lagstiftning, samt kunskapsutbyte mellan EU:s medlemsländer och grannländer. TAIEX-projekt har genomförts med kompletterande stöd från Sida.

Läs mer om TAIEX på EU-kommissionens webbplats (på engelska).

Läs mer om TAIEX på Sidas webbplats.

Tidigare samarbetsländer
LandTyp av samarbete/stöd
Albanien

TAIEX, 2014-2015, med kompletterande stöd från Sida; förstudie om möjligt bilateralt samarbete med stöd från Sida, 2018

Bosnien-Hercegovina TAIEX, 2016, med kompletterande stöd från Sida
Estland Bilateralt samarbete tillsammans med Naturvårdsverket, med stöd från Sida (EU-tillnärmning), 1998-2001
Lettland Bilateralt samarbete tillsammans med Naturvårdsverket, med stöd från Sida (EU-tillnärmning), 1998-2001
Litauen Bilateralt samarbete tillsammans med Naturvårdsverket, med stöd från Sida (EU-tillnärmning), 1998-2001
Kina Bilateralt samarbete tillsammans med Naturvårdsverket, med stöd från Sida, 2007-2013
Kroatien EU-twinning tillsammans med Italien, 2010-2012
Makedonien Bilateralt samarbete med stöd från Sida, 2006-2010
Polen EU-Twinning, 2002-2004
Tanzania Pilotprojekt inom tidigare Globalt program med stöd från Sida, 2007-2010
Tunisien EU-Twinning tillsammans med Österrike och Frankrike, 2012-2014
Ungern EU-Twinning tillsammans med Storbritannien, 2000-2001
Uruguay Bilateralt samarbete med stöd från Naturvårdsverket, baserat på stöd från Miljödepartementet, 2012-2014
Vietnam Bilateralt samarbete tillsammans med Naturvårdsverket med stöd av Sida, 2005-2009; samarbete med stöd av Sida, 2011-2013

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej