Två händer som håller i en kompass.

Vägledning för andra länder

Kemikalieinspektionen stödjer på olika sätt utvecklingen av förebyggande kemikaliekontroll i låg- och medelinkomstländer. En del av detta stöd är vägledning, bland annat i form av vägledningsmaterial. Det finns även vägledning från flera internationella organisationer.

Kemikalieinspektionens vägledning om kemikaliekontroll för andra länder

Kemikalieinspektionen har tagit fram vägledningsdokument om olika områden som är viktiga för utvecklingen av en nationell kemikaliekontroll. Syftet är att stödja andra länder som vill utveckla sin kemikaliekontroll.

Dokumenten är tänkta att komplettera den så kallade LIRA-vägledningen (Legal and Institutional Infrastructures and measures for Recovering costs of national Adminstration) om lagstiftning, institutionella strukturer och finansiering för förebyggande kemikaliekontroll som togs fram av FN:s miljöprogram (UNEP) i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Dokumenten är på engelska och ingår i vägledningsserien ”Vägledning om kemikaliekontroll för andra länder”. Några av dokumenten finns redan på franska och spanska, se nedan. Hela serien kommer inom kort också att finnas på franska och spanska.

Tillsammans med UNITAR har vi tagit fram fyra självstudiekurser baserade på några av vägledningsdokumenten. Efter framgångsrikt slutförande erhålls ett intyg för varje kurs. Kurserna nås här. Länk till annan webbplats.

Vägledningsdokumenten används också i utbildningar och seminarier för andra länder.

Detta korta dokument innehåller argument för nyttan av en förebyggande kemikaliekontroll och nackdelarna med avsaknaden av en sådan, och hur den förebyggande kemikaliekontrollen relaterar till hantering av kemikalier i olika stadier i livscykeln för kemikalier.

Läs vägledningen “Control of chemicals placed on the market”

Detta vägledningsdokument syftar till att ge stöd till låg- och medelinkomstländer som vill etablera en hållbar finansiering för det arbete som är statsförvaltningens ansvar och för andra uppgifter som är direkt kopplade till förebyggande kemikaliekontroll.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Vägledningsdokumentet om riskhantering av kemikalier handlar om riskminskning som en del av ett effektivt system för kemikaliehantering, och ska vara ett stöd till länder som vill införa och utveckla nationell kemikaliekontroll. Dokumentet fokuserar på förebyggande kemikaliekontroll, och tar upp olika metoder för att minska riskerna för kemiska ämnen i kemiska produkter och varor.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Ett nationellt juridiskt ramverk är centralt för en fungerande kemikaliekontroll. Detta vägledningsdokument fokuserar på hur länder kan etablera ett sådant ramverk, med fokus på lagstiftning för förebyggande kemikaliekontroll avseende utsläppande på marknaden av kemikalier.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Dokumentet ger vägledning till andra länder för hur man kan skapa ett effektivt system för tillsyn av kemikalier utsläppta på marknaden. Då utsläppande på marknaden sker i ett land är fokus i vägledningen på marknadskontroll snarare än gränskontroll. En viktig del i tillsynen är inspektioner, och då särskilt av tillverkare och importörer. Även tillsyn av återförsäljare tas upp i vägledningen, som också innehåller också praktiska råd om hur man kan kontrollera klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Dokumentet ska ge vägledning till länder (regeringar och myndigheter) om hur man kan skapa ett effektivt system för fungerande kemikaliekontroll, med ett särskilt fokus på hur man kan hitta information om företag som producerar och/eller importerar kemikalier till den inhemska marknaden, samt hur man kan identifiera dessa kemikalier. Denna information behövs bland annat för utveckling, tillämpning och tillsyn av lagstiftning. Informationen är också nödvändig för att kunna ge riktad information till företag, samt för möjliga system för kostnadstäckning.

Vägledningen finns på engelska och spanska.

Denna vägledning ger en översikt av procedurer för faro- och riskbedömning och åtgärder för riskhantering av bekämpningsmedel, med ett särskilt fokus på särskilt farliga bekämpningsmedel (så kallade "Highly Hazardous Pesticides"). Syftet är att ge stöd till myndigheter att vidta regulatoriska åtgärder för att minska negativa effekter från bekämpningsmedelsanvändning på hälsa och miljö. Vägledningen utgår från användning av information och bedömningar som har gjorts av myndigheter i andra länder eller av internationella organisationer och myndigheter.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Denna vägledning ger en introduktion till farobedömning och riskbedömning av kemikalier avseende hälsa och miljö. Centrala begrepp, principer och tillvägagångssätt förklaras.

Syftet är att kunna ge vägledning till dem som utvecklar lagstiftning, samt hjälpa myndigheter att tolka och utvärdera befintliga data från företag och andra länder och organisationer. Vägledningen ger också tips om var det finns mer information och vägledning för de som behöver göra fullständiga kemikalieriskbedömningar.

Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

Vägledning från internationella organisationer

Flera internationella organisationer har också tagit fram vägledning som stöd för utvecklingen av en förebyggande kemikaliekontroll. Kemikalieinspektionen har bidragit till utvecklingen av vissa av dessa dokument och verktyg.

Vägledning om och argument för kemikaliekontroll

FN:s miljöprogram (UNEP) har utvecklat en serie med publikationer om kemikaliekontroll. Dessa dokument har utvecklats med syftet att ge vägledning till regeringar med att etablera och förbättra deras kemikaliekontroll.

Serien består av fyra dokument - ett informationsdokument med argument för att etablera en kemikaliekontroll samt tre vägledningsdokument. Vägledningsdokumenten innehåller förslag på hur man kan organisera och finansiera en nationell myndighet, förslag på verktyg för riskbegränsning och förslag gällande tillsyn. Dokumenten är komplement till den så kallade LIRA-vägledningen (se nedan). Alla dokumenten finns på engelska, franska och spanska.

UNEP:s dokument och vägledningsdokument om kemikaliekontroll Länk till annan webbplats.

LIRA-vägledningen

Den så kallade LIRA-vägledningen publicerades 2015 ("Legal and Institutional infrastructures and measures for Recovering costs of national Administrations"). Syftet är att ge praktisk vägledning för att stärka nationell lagstiftning och institutionella strukturer för kemikaliekontroll. Vägledningen innehåller också förslag på olika sätt att finansiera det arbete som är statsförvaltningens ansvar och för andra uppgifter som är direkt kopplade till förebyggande kemikaliekontroll. Vägledningen finns på engelska, franska och spanska.

LIRA-vägledningen, ”Legal and Institutional infrastructures for the sound management of chemicals and measures for Recovering the costs of national Administration” (på UNEP:s webbplats) Länk till annan webbplats.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har tagit fram en vägledning för hur kemikaliesäkerhet kan integreras i länders utvecklingsplaner.

UNDP Guide for Integrating the Sound Management of Chemicals into Development Planning (PDF 2.7 MB, engelska) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för hantering av bekämpningsmedel

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har tagit fram riktlinjer för säker hantering av bekämpningsmedel, s.k. Code of conduct, samt vägledningar för genomförande av Code of Conduct.

International Code of Conduct on Pesticide Management (FAO:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Vägledningar för genomförande av Code of Conduct on Pesticide Management (FAO:s webbplats) Länk till annan webbplats.

FAO:s vägledning för registrering av bekämpningsmedel i utvecklingsländer

FAO har tagit fram och samlat vägledning för att ge stöd för registering av bekämpningsmedel i utvecklingsländer, i det s.k. FAO Pesticide Registration Toolkit,.

FAO Pesticide Registration Toolkit (FAO:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Inter-Organization Programme for the Sound Management of Checmicals (IOMC) består av organisationer som samarbetar inom SAICM. De har har samlat vägledningsdokument som relaterar till olika aspekter av kemikaliehantering i en digital verktygslåda, IOMC Toolbox. Vägledningarna riktar sig till länder som vill utveckla sin kemikaliekontroll. Här kan man bland annat hitta den s.k. LIRA-vägledningen.

IOMC Toolbox for Decision Making In Chemicals Management Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 februari 2024