Rapport 4/22: Regeringsuppdrag om en stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en plan för stärkt och utökad marknadskontroll på kemikalieområdet på central och kommunal nivå. Vi beskriver tidigare års arbete med marknadskontroll och analyserar och beräknar kostnader för 2024 och framåt och om de aviserade medlen är tillräckliga för att leva upp till kraven på EU-nivå.

Senast uppdaterad 1 december 2022