Vårt interna miljöarbete

Innehållsförteckning:

På Kemikalieinspektionen arbetar vi för att utveckla och förbättra de sätt vi arbetar på för att minska vår miljöpåverkan. Det gör vi genom våra interna miljömål, intern och extern miljörevision och genom utveckling av våra arbetsprocesser.

De arbetsprocesser som påverkar miljön är hur vi upphandlar varor och tjänster och hur vi planerar och genomför möten och resor. Det interna miljöarbetet handlar också om hur vi agerar i det dagliga arbetet.

Vi arbetar för att minska klimatpåverkan från våra resor och från de varor och tjänster vi upphandlar. Vi arbetar för en effektivare resursanvändning genom att minska vår energianvändning, minska mängden avfall och genom att göra vår IT-användning mer hållbar. Hållbar IT-användning handlar för oss bland annat om att öka livslängden på våra datorer och skärmar, säkerställa och följa upp återanvändning och återvinning av vår utrustning samt utveckla digitala arbetsprocesser.

Arbetet styrs av en förordning

Alla myndigheter måste arbeta för att förbättra och utveckla sitt interna miljöarbete. Det styrs av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Den innebär bland annat att vi ska ha

 • en miljöpolicy
 • fastställda interna miljömål
 • rutiner för att utveckla personalens kompetens om miljöhänsyn inom det egna arbetet
 • processer och arbetssätt för att följa upp arbetet och de interna miljömålen
 • miljöanpassade upphandlingar.

Förordningen kräver ett miljöledningssystem

I enlighet med förordningen ska myndigheter ha ett miljöledningssystem. Vårt miljöledningssystem är upprättat och certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat för att minska miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.

Det interna miljöarbetet är en del av myndighetens sätt att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål - Agenda 2030.

Läs förordning (2009:907) här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om ISO-standarden 14001:2015 på Svenska Institutet för Standarder. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Agenda 2030 här. Länk till annan webbplats.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande och pådrivande i Sverige, inom EU och internationellt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I genomförandet av vårt uppdrag minskar vi riskerna för människor och miljö att skadas av kemikalier. Genom förebyggande kemikaliekontroll bidrar vi till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vårt kvalitets- och miljöarbete integrerar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten.

Vi är en del av en effektiv offentlig förvaltning som går före i arbetet för en hållbar utveckling. För att förebygga miljöpåverkan och skydda miljön från driften av verksamheten vidtar vi åtgärder för en hållbar resursanvändning och minskad klimatpåverkan.

Vi förverkligar vår policy genom att vi

 • möter våra intressenters behov och förväntningar
 • är drivande, lyhörda och professionella i vårt agerande såväl internt som externt
 • uppfyller de legala och andra bindande krav som omfattar myndigheten
 • ständigt utvecklar verksamheten i syfte att förbättra kvalitet i vårt uppdrag och miljöprestandan i vår verksamhet, bland annat genom att vi utvecklar digitala arbetssätt
 • delar med oss av vår erfarenhet och kompetens till våra intressenter i syfte att stödja omställningen till ett hållbart samhälle och en giftfri cirkulär ekonomi
 • utvecklar och ställer relevanta hållbarhetskrav i upphandling av varor och tjänster
 • väljer produkter med fokus på att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
 • minskar våra utsläpp av koldioxid från våra resor samt vår energiförbrukning.

Kemikalieinspektionens interna miljömål 2022-2024

Vi har tre interna miljömål som samtliga medarbetare förväntas tänka på och bidra till i sitt dagliga arbete.

 • Vi ska minimera vår klimatpåverkan och nå klimatneutralitet 2040. Det innebär bland annat att vi ska minska koldioxidutsläppen från våra resor genom planering, prioritering samt utveckling av digitala arbetsformer och arbetssätt. Vi ska ställa och skärpa klimatkraven i våra upphandlingar och utveckla arbetet för en hållbar IT-användning.
 • Vi ska vara drivande i arbetet för cirkulära och giftfria kretslopp i offentlig upphandling. Det innebär att vi ska vässa kravställningen i våra egna upphandlingar och i ramavtalsupphandlingar med fokus på cirkulära och giftfria kretslopp och vi ska ta fram och implementera en metod för avtalsuppföljning. Målet innebär också att vi ska minska våra avfallsmängder.
 • Våra lokaler ska vara miljömässigt hållbara och ge förutsättningar för flexibla arbetssätt. Inriktningen är att optimera lokalyta för funktionell och flexibel arbetsmiljö där vi minskar resursslöseri och vår klimatpåverkan. Vi strävar efter en miljöcertifierad byggnad och att säkerställa lokalisering ur ett klimatanpassningsperspektiv och som ger möjlighet till fossilfria transporter till och från kontoret.
Senast uppdaterad 24 februari 2022