Vårt interna miljöarbete

Innehållsförteckning:

På Kemikalieinspektionen arbetar vi för att utveckla samt förbättra de sätt vi arbetar på för att minska vår miljöpåverkan. Det gör vi genom våra interna miljömål, intern och extern miljörevision och genom utveckling av våra arbetsprocesser.

Arbetsprocesser som kan påverka miljön är hur vi upphandlar varor och tjänster till myndigheten samt hur vi reser till olika möten inom och utom Sverige.

En annan sak som också påverkar vår miljö direkt är hur alla på myndigheten tänker kring och hanterar de saker vi får av myndigheten samt våra val vi gör i vardagen på arbetet. Exempel är hur vi kan nyttja IT-utrustning hela dess livscykel i stället för att byta ut den innan den är uttjänt.

Arbetet styrs av en förordning

Alla myndigheter måste arbeta för att förbättra och utveckla sitt interna miljöarbete. Det styrs av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Den innebär bland annat att vi ska ha

 • en miljöpolicy
 • fastställda interna miljömål
 • rutiner för att utveckla personalens kompetens om miljöhänsyn inom det egna arbetet
 • processer och arbetssätt för att följa upp arbetet och de interna miljömålen
 • miljöanpassade upphandlingar.

Förordningen kräver ett miljöledningssystem

I enlighet med förordningen ska myndigheter ha ett miljöledningssystem. Vårt miljöledningssystem är upprättat och certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat för att minska miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.

Det interna miljöarbetet är en del av myndighetens sätt att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål - Agenda 2030.

Läs förordning (2009:907) här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om ISO-standarden 14001:2015 på Svenska Institutet för Standarder. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Agenda 2030 här. Länk till annan webbplats.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande och pådrivande i Sverige, inom EU och internationellt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I genomförandet av vårt uppdrag minskar vi riskerna för människor och miljö att skadas av kemikalier. Genom förebyggande kemikaliekontroll bidrar vi till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vårt kvalitets- och miljöarbete integrerar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten.

Vi är en del av en effektiv offentlig förvaltning som går före i arbetet för en hållbar utveckling. För att förebygga miljöpåverkan och skydda miljön från driften av verksamheten vidtar vi åtgärder för en hållbar resursanvändning och minskad klimatpåverkan.

Vi förverkligar vår policy genom att vi

 • möter våra intressenters behov och förväntningar
 • är drivande, lyhörda och professionella i vårt agerande såväl internt som externt
 • uppfyller de legala och andra bindande krav som omfattar myndigheten
 • ständigt utvecklar verksamheten i syfte att förbättra kvalitet i vårt uppdrag och miljöprestandan i vår verksamhet, bland annat genom att vi utvecklar digitala arbetssätt
 • delar med oss av vår erfarenhet och kompetens till våra intressenter i syfte att stödja omställningen till ett hållbart samhälle och en giftfri cirkulär ekonomi
 • utvecklar och ställer relevanta hållbarhetskrav i upphandling av varor och tjänster
 • väljer produkter med fokus på att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
 • minskar våra utsläpp av koldioxid från våra resor samt vår energiförbrukning.

Kemikalieinspektionens interna miljömål 2021

Vi har i nuläget fem interna miljömål som samtliga chefer och medarbetare förväntas tänka på och arbeta för i sitt dagliga arbete.

 • Minska klimatutsläpp från våra resor – att genomföra och delta i möten digitalt, utveckla arbetssätt som minskar resandet, exempelvis att tå tåget om det så är möjligt.
 • Att använda värIT-utrustning på ett hållbart sätt och öka dess livslängd. Under året genomför vår IT-enhet en inventering som underlag till det fortsatta arbetet på detta område.
 • Vad respektive medarbetare och chef göra? Kan vi som anställda på Kemikalieinspektionen göra något annorlunda i jobbet för att bidra till en bättre miljö och det interna miljöarbetet?
 • Öka kunskapen och förståelsen på myndigheten kring arbetet med klimatanpassning. Vad det innebär för myndigheten i stort, för respektive enhet och vårt uppdrag?
 • Att ställa miljökrav i våra upphandlingar för att minska klimatpåverkan, öka cirkularitet, effektivare resursanvändning samt begränsa användning av farliga ämnen. När vi gör avrop från ramavtal ska vi alltid se om det är möjligt och relevant att ställa ytterligare krav.
Senast uppdaterad 9 juni 2021