Kemikalieinspektionens arbete med klimatanpassning

Innehållsförteckning:

Ett förändrat klimat påverkar hur vi i Sverige använder kemikalier och hur vi utsätts för kemikalier. Det kan leda till att kemikalierna påverkar vår hälsa och miljö på nya sätt. Vår användning av och utsatthet för kemikalier kan påverkas av bland annat ändrade vattenflöden, förändrad markanvändning, ökande temperaturer, en längre växtsäsong och möjligheten att odla andra grödor.

Förordning styr arbetet med klimatanpassning

Kemikalieinspektionen är en av 32 myndigheter som är skyldiga att arbeta med klimatanpassning. Det innebär att vi ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom vårt ansvarsområde och vårt uppdrag. Som myndighet behöver vi anpassa det vi gör och agera på de effekter vi ser av ett förändrat klimat. Det gäller såväl klimateffekter som vi ser redan nu men också förväntade effekter av ett förändrat klimat.

Kemikalieinspektionens arbete med klimatanpassning styrs av förordning (2018:1428) om myndigheters arbete med klimatanpassning Länk till annan webbplats.. Klimatanpassning definieras som de åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Myndighetsnätverk för klimatanpassning

Kemikalieinspektionen ingår i Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Nätverkets sekretariat finns på SMHI.
Läs mer om myndigheternas arbete med klimatanpassning på Klimatanpassning.se Länk till annan webbplats.

Våra mål i klimatanpassningsarbetet

Kemikalieinspektionen har två mål för klimatanpassningsarbetet under åren 2023-2026:

  • Vi har ökat kunskapen och förståelsen om hur ett förändrat klimat påverkar vårt uppdrag.
  • Vi verkar för att våra riskbedömningar tar hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.

Målen innebär bland annat att vi ska

  • Integrera effekterna av ett förändrat klimat i vår omvärldsanalys.
  • Analysera en förändrad användning av och utsatthet för kemikalier och vad det kan innebära för hälsa och miljö.
  • Genomföra kompetenshöjande insatser om hur vi i vårt uppdrag påverkas och kan påverkas av effekterna av klimatförändringarna.
  • Utveckla samverkan och integrera påverkan av ett förändrat klimat i myndighetens samarbetsforum, både internt och externt.
  • Kontinuerligt följa upp och analysera data från bekämpningsmedelsregistret för att se om det finns en koppling mellan en förändrad användning av bekämpningsmedel och effekterna av ett förändrat klimat.
  • Genomföra en kartläggning av de modeller för riskbedömning som använder klimatdata som vi använder för att bedöma hälso- och miljörisker med olika bekämpningsmedel Syftet är att fortsatt kunna säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö.
  • Anpassa de riskbedömningar vi gör av hälso- och miljöriskerna med olika bekämpningsmedel till effekterna av ett förändrat klimat. Syftet är att fortsatt kunna säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö.

Läs mer i Kemikalieinspektionens handlingsplan för klimatanpassning 2023-2026 (PDF 451 kB). , 450.5 kB.

Senast uppdaterad 3 oktober 2023