PM 1/20: Kartläggning av alternativ till bromerade, klorerade och fosforinnehållande flamskyddsmedel i elektronik

Kemikalieinspektionen initierade under 2019 ett projekt med syfte att påbörja en utvärdering av kemikalieskatten på elektronik. Syftet med utvärderingen var att utreda om skatten i sin nuvarande form har haft den avsedda effekten att minska innehållet av miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i elektronik. Som en del i detta projekt vill Kemikalieinspektionen undersöka förekomsten av alternativa flamskyddsmedel och kartlägga huruvida dessa ökar i användning.

I slutet av 2019 fick Skatteverket och Kemikalieinspektionen ett gemensamt uppdrag från regeringen att utvärdera kemikalieskattens effekter. Denna studie utgör därefter ett av underlagen i Kemikalieinspektionens arbete med att utvärdera skatten.

Arbetet har främst genomförts som en litteraturstudie för att identifiera alternativa flamskyddsmedel. Utöver den litterära studien har arbetet bedrivits genom intervjuer med tillverkare av flamskyddsmedel, tillverkare av så kallade masterbatches (additiv till plasten i koncentrerad form) och tillverkare av granulat av plaster (formulerare) samt med ett antal branschorganisationer, myndigheter, tillverkare och försäljare av elektronikprodukter. Vidare så har webbsidor till tillverkare studerats som komplement. Slutligen har en genomgång av Kemikalieinspektionens produktregister gjorts.

Senast uppdaterad 10 maj 2021