Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det harI bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om biocidprodukter och växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller. 

Gå till bekämpningsmedelsregistret

För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs att det är granskat och godkänt av Kemikalieinspektionen. Ett medel godkänns bara om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Godkända bekämpningsmedel får en behörighetsklass som visar vem som får använda det och som ställer olika kunskapskrav på användaren.

Här kan du läsa mer om behörighetsklasserna för bekämpningsmedel.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Här kan du läsa mer om växtskyddsmedel

Här får du hjälp att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Här kan du läsa mer om biocidprodukter

Här får du hjälp att ansöka om godkännande för biocidprodukter.

Biologiska bekämpningsmedel

Både biocidprodukter och växtskyddsmedel kan vara biologiska bekämpningsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Naturliga fiender kan vara mikroorganismer som bakterier, virus och svampar, eller makroorganismer som nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur, så kallade NIS. 

Om du vill sälja eller använda ett biologiskt bekämpningsmedel som består av mikroorganismer i Sverige behöver medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. 

De nematoder, insekter och spindeldjur, NIS, som får användas som bekämpningsmedel godkänns av Naturvårdsverket. Om du vill sälja eller använda NIS finns mer information om det hos Naturvårdsverket. 

Här kan du läsa mer om biologisk bekämpning med NIS hos Naturvårdsverkets.

Här kan du läsa mer om biologiska bekämpningsmedel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej