Regler för bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel beroende på vilket användningsområde det har. I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om biocidprodukter och växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Här kan du läsa mer om växtskyddsmedel (information riktad till företag)

Här får du som företag hjälp att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel

Här kan du få information om användning av växtskyddsmedel som privatperson

Biocidprodukter

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. De biocidprodukter som verkar på kemiskt eller biologiskt sätt omfattas av biocidlagstiftningen. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg. Biocidprodukter som däremot verkar på ett fysiskt eller mekaniskt sätt omfattas inte av reglerna för biocider. En mekanisk råttfälla är ett exempel på en sådan produkt.

Här kan du läsa mer om biocidprodukter

Här får du hjälp att ansöka om godkännande för biocidprodukter

Biologiska bekämpningsmedel

Både biocidprodukter och växtskyddsmedel kan vara biologiska bekämpningsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Naturliga fiender kan vara mikroorganismer som bakterier, virus och svampar, eller makroorganismer som nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur, så kallade NIS.

Om du vill sälja eller använda ett biologiskt bekämpningsmedel som består av mikroorganismer i Sverige behöver medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

De nematoder, insekter och spindeldjur, NIS, som får användas som bekämpningsmedel godkänns av Naturvårdsverket. Om du vill sälja eller använda NIS finns mer information om det hos Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om biologisk bekämpning med NIS hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om biologiska bekämpningsmedel

Behörighetsklasser

För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs att det är granskat och godkänt av Kemikalieinspektionen. Ett medel godkänns bara om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Godkända bekämpningsmedel får en behörighetsklass som visar vem som får använda det och som ställer olika kunskapskrav på användaren.

Här kan du läsa mer om behörighetsklasser för biocider

Här kan du läsa mer om behörighetsklasser för växtskyddsmedel

Årsavgift för bekämpningsmedel

Om du har fått ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt godkänd ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Läs mer om årsavgifter för bekämpningsmedel

Statistik om för­sålda kvanti­teter av bekämp­nings­medel

Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. År 1985 övertog Kemikalieinspektionen redovisningsansvaret från Naturvårdsverket. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännande för bekämpningsmedel.

Se statistik om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

Senast uppdaterad 5 juni 2024