En kemikalieflaska med varningsinformation.

Varningsinformation ska finnas på farliga kemiska produkter. Läs alltid informationen på förpackningen så får du veta hur produkten ska hanteras.

Märkning och farosymboler

Innehållsförteckning:

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning innan du köper en farlig kemisk produkt, så att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt.

Rengöringsmedel, färg, lim och grilltändvätskor är exempel på kemiska produkter som finns i våra hem. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som du behöver känna till om du köper och använder produkterna. Det gäller exempelvis allergiframkallande, irriterande, miljöfarliga eller brandfarliga egenskaper.

Farosymboler varnar för olika typer av faror

Det finns nio olika sorters farosymboler som farliga kemiska produkter kan vara märkta med. Farosymbolerna varnar för olika typer av faror. Många produkter är märkta med flera av dessa farosymboler, eftersom en och samma produkt kan ha flera olika typer av skadliga egenskaper. På förpackningen ska du också kunna hitta text som informerar om faran, hur du kan kan skydda dig när du använder produkten och hur du gör dig av med överbliven produkt. Det här är viktig information för att du ska kunna hantera produkten på ett säkert sätt.

Varningsmärkning

Frätande

Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är frätande för huden.

Farosymbolen betyder att produkten är frätande.

En produkt som är märkt med ”Frätande” kan ge allvarliga skador om du får den på huden, i ögonen eller i munnen. Det kan till exempel vara propplösare, kalkborttagningsmedel, ugnsrengöringsmedel eller ammoniak. En del produkter kan även fräta på metaller. Om du använder frätande produkter ska du alltid ha på handskar och skyddsglasögon för att skydda dig. Tänk på att frätande produkter alltid ska förvaras så att barn inte kan komma åt dem. 

Vissa produkter, som exempelvis maskindiskmedel och tvättmedel, kan också vara märkta med piktogrammet ”Frätande” eftersom de kan ge allvarliga skador på ögonen.

Skadlig

Farosymbol enligt det globala varningsystemet GHS för när något är irriterande för huden.

Farosymbolen betyder att produkten kan vara skadlig om om du får den på huden eller om du råkar svälja eller andas in produkten. Det finns olika typer av faror som hänger ihop med farosymbolen ”Skadlig”. 

En produkt som är märkt med ”Skadlig” kan irritera huden, ögonen eller luftvägarna. Vissa produkter kan också ge hudallergi. Symbolen varnar också för att du kan bli dåsig eller yr om du andas in den. Piktogrammet finns också på produkter som är farliga för jordens ozonskikt.

Produkter som är märkta med ”Skadlig” är vanliga i de flesta hem. Du kan till exempel se piktogrammet på doftljus, på flytande diskmedel och andra rengöringsmedel och på kylarvätska till bilen.

Allvarlig hälsofara

Farosymbol enligt det globala varningsystemet, GHS, för när något är farligt för hälsan.

En produkt med farosymbolen ”Allvarlig hälsofara” kan vara mycket skadlig för hälsan om den används felaktigt. Produkterna kan till exempel skada inre organ i din kropp.

Det finns olika typer av faror som hänger ihop med piktogrammet ”Allvarlig hälsofara”. Du kan hitta farosymbolen på produkter som tändvätska, lampolja, lacknafta och bensin. Om du råkar svälja en sådan produkt kan den lätt glida ner i lungorna och ge kemisk lunginflammation som i värsta fall kan vara dödligt. Andra produkter är märkta med ”Allvarlig hälsofara” eftersom de kan orsaka en allergisk reaktion, astmasymtom eller göra det svårt att andas om man råkar andas in ångor från produkten.

Det kan hända att skadan inte visar sig förrän lång tid efter att man använt en produkt med farosymbolen ”Allvarlig hälsofara” , eller först efter att man har använt sådana produkter många gånger. Symbolen används nämligen också för att varna för allvarliga hälsoskador som till exempel cancer eller påverka möjligheten att få barn. Det är inte troligt att du har sådana produkter hemma, eftersom kemikalier med sådana egenskaper i regel inte får säljas till allmänheten.

Akut giftig

Faropictogram för akut giftig, en dödskalle inramat med ett rött pictogram

Farosymbolen betyder att produkten är giftig eller dödlig.

Produkter märkta med farosymbolen "Dödskalle" är mycket giftiga och att du kan bli mycket sjuk – eller till och med dö – om produkten används på fel sätt. Det är inte så troligt att du har produkter märkta med "Dödskalle" hemma, eftersom de flesta kemikalier med sådana egenskaper inte säljas till allmänheten här i Sverige. Men den här farosymbolen kan till exempel finnas på vissa e-cigarettvätskor.

Miljöfarlig

Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är skadligt för miljön.

Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön.

En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” är giftig för djur och växter i miljön. De kemiska ämnen som finns i miljöfarliga produkter kan ibland också vara svåra att brytas ned i miljön och ansamlas i näringskedjan.

Du hittar den här farosymbolen på produkter som används mot insekter eller ogräs. Det kan också finnas på vissa rengöringsmedel, poolkemikalier och impregneringsspray.

En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” ska du inte hälla ut i avloppet eller kasta bland hushållsavfallet. Du ska istället lämna in den på miljöstationen.

Brandfarlig

Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är brandfarligt.

Farosymbolen betyder att produkten är brandfarlig. Den ska hållas på avstånd från öppen eld. Den ska också hållas borta från sådant som kan ge ifrån sig gnistor och starta en brand, som till exempel elektrisk utrustning eller mekaniska verktyg.

Du kan hitta farosymbolen ”Brandfarlig” på olika produkter, som exempelvis bensin, diesel och lampoljor eller lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Även handsprit och lim kan vara brandfarliga produkter.

Du ska aldrig spraya en produkt som är märkt med ”Brandfarlig” nära öppen eld eller annat som kan starta en brand. Tänk på att behållaren ska vara tätt tillsluten och att den ska förvaras svalt och skyddas från solljus.

Explosiv

Faropictogram för explosiv, en svart exploderande boll inramat med ett rödfärgat pictogram

Farosymbolen betyder att produkten kan explodera.

Du har säkert inga produkter hemma som är märkta med piktogrammet ”Explosiv”. De flesta används på arbetsplatser som till exempel verkstäder, laboratorier och fabriker. Det är dock möjligt att du kan hitta några få explosiva produkter hemma, som till exempel fyrverkerier eller nödraketer. Explosiva produkter ska förvaras på avstånd från värme, gnistor och öppen eld. Om du har sådana hemma ska de förvaras svalt och mörkt.

Oxiderande

Faropictogram för frätande, en cirkel som det kommer eldslågor från

Farosymbolen "Oxiderande" betyder att produkten kan förvärra en brand.

Oxiderande produkter kan göra att en brand sprider sig snabbare och att den blir kraftigare. Exempel på oxiderande produkter är vissa blekmedel och produkter som man använder i swimmingpooler. Oxiderande produkter ska förvaras på avstånd från öppen eld och brandfarliga produkter.

Gas under tryck

Faropictogram för gas under tryck, en svart gasbehållare inramad med ett rödfärgat pictogram

Farosymbolen betyder att en behållare innehåller gas under tryck.

Det är mycket viktigt att en behållare som innehåller gas under tryck inte värms upp, till exempel genom att stå nära öppen eld. Behållaren kan nämligen explodera av värmen. En behållare som innehåller gas under tryck ska hanteras på det sätt som står på etiketten, så att man undviker att den exploderar. Om behållaren skadas ska man anlita professionell hjälp för att ta hand om den. Skadan kan göra att behållaren inte längre är helt tät och att det finns risk för att den kan explodera.

Symbolen för ”Gas under tryck” kan du hitta till exempel på gastuber för gasspisar och terrassvärmare. Bilmekaniker och smeder använder också gastuber när de svetsar metall. Dykare använder tuber med komprimerad luft för att kunna andas under vatten.

Kännbar varningsmärkning och barnskyddande förslutning

En del produkter ska förutom den synliga farosymbolen ha en kännbar varningsmärkning för att skydda personer med nedsatt syn. Vissa förpackningar till kemiska produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning som gör det svårt för små barn att komma åt innehållet.

Taktil varningsmärkning, fylld triangel, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, konturer, för personer med synnedsättning.
Taktil varningsmärkning, punkter, för personer med synnedsättning.
Barnskyddande förslutning för att hindra barn från att kunna öppna samt få i sig kemiska produkter.

Ovan är exempel på kännbara (taktila) varningsmärkningar och en barnskyddande förslutning i form av en kork som ska vara svår att öppna för ett litet barn.

Annan märkning

CE-märkning

Vissa produkter, exempelvis leksaker och elektriska produkter för hemmabruk ska vara CE-märkta. CE-märket innebär att varan uppfyller europeiska säkerhetskrav och hjälper dig att välja säkra produkter. Vid kontroll har det dock visat sig att det inte alltid stämmer. Det är företagen själva som märker produkterna utan att de regelmässigt granskas av någon annan.

Märken som liknar CE-märket får inte finnas och produkter för vilka det inte finns krav på CE-märkning får inte ha ett sådant.

Här kan du läsa mer om och se hur CE-märket ser ut Länk till annan webbplats.

Mer information om CE-märkning finns på Europeiska unionens webbplats – Ditt Europa Länk till annan webbplats.

Vid en olycka

Om det har hänt en olycka med en kemisk produkt är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation. Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

UFI-koden ger Giftinformationscentralen viktig information

Sedan januari 2021 kan du hitta så kallade UFI-koder på nya produkter som innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan. UFI-koden ger viktig information om produkten, såsom dess användning, innehållsämnen och giftighet. På så sätt förenklar och påskyndar UFI-koden giftinformationscentralens arbete med att ge dig eller din läkare råd om du eller någon i din närhet har råkat ut för en olycka med en kemisk produkt.”

Information om vanliga olyckor med barn och kemikalier och om den nya UFI-koden finns på Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Information om vanliga olyckor med vuxna och kemikalier och om den nya UFI-koden finns på Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 april 2024