Lektionsplaner för Hannas hus

Innehållsförteckning:

Materialet i Hannas hus ger en bra utgångspunkt för undervisning i delar av innehållet i Skolverkets kursplan för kemi för grundskolan. Här finns förslag på några lektionsplaner som du som lärare kan inspireras av.

Läs mer i Skolverkets kursplan för kemi för grundskolan. Länk till annan webbplats.

Lektion för årskurs 2-3: Välkommen till Hannas hus

Lärandemål

Eleverna ska lära sig de nio farosymbolerna som används för märkning av kemikalier. De ska förstå riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Årskurs

Årskurserna 2 och 3

Tidsåtgång

En eller två lektioner eller 45-90 min.

Material

Möjlighet att visa Hannas hus på storbildsskärm. Möjlighet att gå igenom de nio situationerna i Hannas hus, antingen på storbildsskärm eller på mindre skärmar som eleverna kan hantera själva. Möjlighet att visa farosymbolerna.

Hushållskemikalier med olika typer av farosymboler på etiketten, till exempel toalettrengöringsmedel, maskindiskmedel och avkalkningsmedel.

Lektionsupplägg

Introduktion: Vad är farliga kemiska produkter?

Många kemiska produkter kan vara farliga för vår hälsa eller för miljön. De flesta av de kemikalier ni använder hemma är inte farliga om ni använder dem på rätt sätt och vet vad ni ska göra om något går fel. Vissa kemikalier kräver en mer försiktig hantering än andra. Genom att läsa märkningen på förpackningen och ha kunskap om farosymbolerna kan du lättare känna igen de farligare kemiska produkterna och få information om vilka farorna är och hur du undviker dem.

En faroetikett består av bestämda farosymboler, så kallade ”faropiktogram”, och tillhörande text. Dessa farosymboler och texten som stödjer dem beskrivs i EU:s kemikalielagstiftning. Det är företagen som säljer de kemiska produkterna som måste använda dem om deras produkter har farliga egenskaper.

Kemikalier är inte bara något som används av forskare på laboratorier. De flesta människor använder kemiska produkter i sitt hem varje dag, till exempel för att tvätta och städa och annat hushållsarbete. Många använder också kemikalier på sina jobb.

Besök Hannas hus

 • Visa dina elever ett urval produkter märkta med farosymboler. Fråga dem vad de tror att symbolerna betyder.
 • Visa eleverna startsidan för Hannas hus och be dem att läsa texten vid den stora bilden på Hanna. Om eleverna inte kan läsa kan du läsa upp texten för dem. Sedan klickar ni på den blå knappen där det står "Häng med och se vad Hanna hittar!" som leder vidare till de nio situationerna i Hannas hus.
 • Vägled nu eleverna genom de nio situationerna.

Avsluta lektionen

Avsätt tio minuter vid slutet av lektionen. Visa de nio farosymbolerna. Klarar eleverna att besvara följande frågor om farosymbolerna?

 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som brandfarliga?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?
 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som frätande?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?
 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som skadliga?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?

Om du vill kan du också göra en egen frågesport med de nio farosymbolerna och testa om de lärt sig känna igen symbolerna.

Lektion för årskurs 4-6: Vår värld består av kemikalier

Lärandemål

Eleverna ska lära sig att kemikalier finns överallt. Vissa förekommer naturligt. Andra har framställts på konstgjord väg. Eleverna ska kunna känna igen farosymbolerna. De ska veta att symbolerna kan finnas på vanliga hushållsprodukter och att produkter med farosymboler på sig ska hanteras enligt informationen i märkningen på förpackningen.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidsåtgång

Två lektioner eller 90 minuter

Material

Möjlighet att visa Hannas hus på storbildsskärm. Möjlighet att gå igenom farosymbolerna, antingen på storbildsskärm eller på mindre skärmar som eleverna kan hantera själva.

Hushållskemikalier med olika typer av farosymboler på etiketten, till exempel toalettrengöringsmedel, grilltändvätska och avkalkningsmedel. Om du vill visa miljömärkta produkter så kan du även ta med en produkt med den nordiska svanen och/eller EU-blomman.

Lektionsupplägg

"Brainstorma": Vad är kemikalier? 

Eleverna ska göra antaganden som kommer att testas i Hannas hus i ett senare skede. Därför finns det inga rätta svar på följande frågor. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar.

 • Börja med att skriva KEMIKALIE mitt på tavlan.
 • Be eleverna (två och två) att diskutera och skriva ned vad de kommer att tänka på när de ser ordet på tavlan. Ge dem fem minuter att göra det.
 • Skriv deras förslag på tavlan som en tankekarta runt ordet KEMIKALIE.
 • Diskutera denna tankekarta. Vilka slutsatser drar eleverna kring kemikalier? Var finns kemikalier? Går det att begränsa kemikalier till att säga att de bara finns på vissa platser eller finns de överallt?

Gör antaganden om farosymbolerna

Ställ upp hushållsprodukterna på ett bord med farosymbolerna dolda för eleverna.

Fråga 1: Vad har de uppradade produkterna gemensamt?
Elevernas svar skulle kunna vara: ”De är hushållsprodukter. De går att köpa i livsmedelsbutiker. De innehåller olika typer av kemikalier. De bör hanteras försiktigt. De har en eller flera farosymboler på etiketten.” Skriv svaren på tavlan.

Visa produkternas etiketter med farosymbolerna.

Fråga 2: Varför tror ni att de här produkterna är märkta med farosymboler?
Elevernas svar skulle kunna vara: ”Produkterna är giftiga. De kan explodera. De kan döda fisk.” Skriv svaren på tavlan.

Förklara att farosymbolerna gäller för vissa kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel och målarfärg, och inte för andra som till exempel smink, medicin och livsmedel.

Presentera farosymbolerna

Öppna och visa artikeln om farosymboler. Ge en kort presentation av symbolerna och hänvisa till elevernas svar från föregående session.

Be eleverna (två och två eller i små grupper) att koncentrera sig på bara ett av de nio farosymbolerna och läsa den tillhörande texten på webbplatsen. Se till att alla nio symboler tas upp.

Presentation: Eleverna berättar för resten av klassen om sin symbol:

 • Vad säger symbolen oss?
 • På vilken typ av produkter hittar man vanligtvis den här farosymbolen?
 • Hur ska man göra för att hantera produkter märkta med den här farosymbolen på bästa sätt?

Reflektera: Läs artikeln “Vår värld består av kemikalier”

Be eleverna att läsa artikeln Vår värld består av kemikalier. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.

Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.

Diskutera ämnena:

 • ”Naturligt förekommande kemikalier och konstgjorda kemikalier”,
 • ”Dosen gör giftet”
 • ”Allt är kemi”
 • Fundera över exempel på ”goda kemikalier” och ”dåliga kemikalier” ur ett hälso- eller miljöperspektiv.

Testa antaganden: Besök Hannas hus

Låt eleverna (två och två) gå igenom situationerna i Hannas hus på datorn eller surfplattan. 

Reflektion i klassen: Diskutera de nio situationerna (eller bara vissa av dem) och varför det är viktigt att följa anvisningarna på etiketten på produkterna. Vad skulle oavsiktligt kunna hända om:

 • pappan och fastern inte använde handskar när de rengjorde toaletten och avloppet?
 • mamman inte ställde undan flaskan med grilltändvätska?
 • ytterligare frågor.

Berätta för eleverna att det är möjligt att minska användningen av farliga kemikalier i hushållsprodukter genom att använda mindre skadliga alternativ, till exempel produkter märkta med miljömärken som den nordiska svanen eller EU-blomman.

Utöka lektionsplanen: Finn farorna i ditt eget hem

Be eleverna att ta reda på hur många produkter märkta med farosymboler som finns i deras eget hem eller i skolan. Alternativt kan du ta med klassen till närmaste livsmedelsbutik och låta dem göra sina efterforskningar där. Det kan vara en bra idé att tala med butikschefen i förväg för att komma överens om en tid för besöket.

Om de ska göra uppgiften hemma eller på skolan är det bra om de har en vuxen med sig som kan hjälpa dem så att det inte händer en olycka. Eleverna kan antingen göra en lista eller ta bilder av produkterna de hittar.

Under lektionen kan du presentera deras resultat genom att rita en enkel tabell på tavlan. Observationerna skulle kunna omfatta:

 • Vilket farosymboler hittade vi flest av?
 • Vilket farosymboler hittade vi minst av?
 • Gradera farosymbolerna från 1 till 9 (1 = flest, 9 = minst).
 • Gör en lista över resultaten och sätt upp den på väggen.

Lektion för årskurs 4-6: Var försiktig

Lärandemål

Eleverna ska lära sig begreppet exponering samt långtidseffekter och korttidseffekter. De ska även kunna förklara vad farosymbolerna "Skadlig", "Allvarlig hälsofara" och "Frätande" betyder samt hur man gör för att hantera produkter som har en faromärkning på ett säkert sätt.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidsåtgång

Två lektioner eller 90 minuter

Lektionsupplägg

Introduktion till farosymbolerna

Under den här lektionen kommer vi att koncentrera oss på hälsofaror och hur man skyddar sig.

Fyra av de nio farosymbolerna talar om för oss att produkten kan skada vår hälsa om den inte hanteras på rätt sätt. Visa symbolerna "Skadlig", "Allvarlig hälsofara", "Frätande" och "Akut giftig" på datorn, de finns i artikeln Farosymboler.

Observera dock att ett av dem – farosymbolen "Akut giftig" – inte bör finnas på hushållsprodukter. Dessa typer av kemikalier är extremt giftiga och ska bara användas inom industrin och på laboratorier eller av andra yrkesmässiga användare.

Gör antaganden om hur man exponeras för kemikalier

Rita en skiss som föreställer en kropp på tavlan. Se till att ansiktet har ögon, näsa, mun och öron. Eleverna ska göra antaganden som kommer att testas i Hannas hus i ett senare skede. Därför finns det inga rätta svar på följande frågor. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar. 

Fråga 1: Är det någon av er som vet vad ordet "exponering" eller "att exponeras för något" betyder? 
Använd skissen för att visa på vilket sätt en människokropp kan exponeras för något. Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Buller, luftförorening, att retas.”

Definiera ”exponering” i det här sammanhanget. Berätta för eleverna att här betyder ordet ”de olika sätt på vilka en kropp kan utsättas för kemikalier”.

Fråga 2: På vilket sätt kan du exponeras för kemikalier i vardagen?
Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Huden, ögonen, inandning genom näsan och munnen, sväljning.” Skriv förslagen på tavlan

Fråga 3: Vilka kan följderna bli av att exponeras för kemikalier?
Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Irritation eller brännskador på huden, yrsel, andningsbesvär, huvudvärk, allergi.” Skriv förslagen på tavlan.

Följdfråga: Är det någon som har drabbats av besvär på grund av att han eller hon utsatts för kemikalier, till exempel allergi?

Fråga 4: Vad tror ni att ni kan göra för att skydda er från att exponeras för farliga kemikalier?
Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Använda handskar, ögonskydd, ventilera rummet, använda alternativ till farliga kemikalier.” Skriv förslagen på tavlan.

Fråga 5: Vad ska man göra om en olycka inträffar?
Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Kontakta en läkare, skölja med vatten, dricka mycket vatten.” Skriv förslagen på tavlan.

Efterforskning och reflektion: Läs artikeln "Var försiktig"

Be eleverna att läsa artikeln Var försiktig. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.

Låt eleverna diskutera artikeln två och två och skriva ned eventuella frågor.

Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.

Diskussion under lektionen: Vad är det för skillnad mellan effekter som uppstår en kort tid efter kontakt med kemikalier och effekter som ses långt efter kontakten med kemikalier?

Testa antaganden: Besök Hannas hus

Gå igenom de nio situationerna i Hannas hus och hitta produkterna med de tre farosymbolerna "Allvarlig hälsofara", "Skadlig" och "Frätande". De kan jobba två och två.

Gör anteckningar om de olika produkterna:

 • Hur exponeras man för kemikalierna i de olika produkterna?
 • Vilka är de möjliga effekterna?
 • Är det en långtidseffekt eller korttidseffekt – eller kanske både och?
 • Vad kan man göra för att skydda sig?

Under lektionen: Gå igenom elevernas svar från föregående session om antaganden. Fyll i med nya insikter från sessionen om Hannas hus.

Utöka lektionsplanen: Utforma en "Var försiktig"-kampanj 

Vid det här laget är eleverna experter på faror för människors hälsa vid användning av hushållskemikalier och farosymbolerna "Skadlig", "Allvarlig hälsofara" och "Frätande".

Säg till dem att de kan använda sina kunskaper för att skapa en kampanj på sin skola:

 • Målgruppen är barn mellan 8 och 12 år.
 • Syftet med kampanjen är att de ska sprida sina kunskaper om farosymbolerna "Skadlig", "Allvarlig hälsofara" och "Frätande".
 • Kampanjens budskap är följande: Var väldigt försiktig om du ser de här symbolerna.

Deras kampanj ska bestå av:

 1. En affisch med information om farosymbolerna som ska hängas upp på väggarna i skolan.
 2. Ett flygblad som ska delas ut till målgruppen på lunchrasten.
 3. Uppmana målgruppen att besöka www.kemi.se/hannashus.

Använd skärmbilder från artikeln om Farosymboler för att få rätt bilder på farosymbolerna. Bilder på farosymbolerna kan också hämtas på United Nations Economic Commission for Europe:s webbplats UNECE.org. Länk till annan webbplats.

Kanske kan eleverna komma på andra effektiva sätt att föra fram budskapet? Låt fantasin och kreativiteten flöda!

Lektion för årskurs 4-6: Kemikalier och miljön

Lärandemål

Eleverna ska lära sig termen ”miljögift”. De ska förstå att farliga kemikalier som hamnar i miljön kan orsaka antingen omedelbar eller långsiktig skada. De ska även bli förtrogna med farosymbolen "Miljöfarlig" och hur produkter som har symbolen på etiketten ska hanteras och hur man gör sig av med produkten på rätt sätt.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidsåtgång

Två lektioner: 90 minuter

Introduktion till miljögifter

Miljögifter är kemikalier som kan vara giftiga för levande organismer. Vissa miljögifter kan skada både djur och växter om de kommer ut i naturen. Välkända exempel är bly- och kvicksilverföreningar, till exempel från gruvor, bekämpningsmedel som används inom jordbruket och vissa kemikalier som används för att behandla fartyg så att alger och andra levande organismer inte kan växa på deras skrov, men det finns många fler.

Kemikalier i hushållsprodukter ses vanligtvis inte som miljögifter. Ändå kan vissa av produkterna innehålla kemikalier som kan vara farliga för miljön.

Lektionsupplägg

Gör antaganden om hur miljöskador uppkommer

Under den här delen ska eleverna göra antaganden om kemikalier och miljön. Deras antaganden kommer senare att testas i Hannas hus. Det finns inga rätta svar på frågorna. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar.

Fråga 1: Från vilka källor tror du att de konstgjorda skadliga kemikalierna kan släppas ut i miljön?
Svaren skulle kunna vara olyckor och spill, industriellt avloppsvatten, luftföroreningar från skorstenar och trafik, olaglig dumpning av tunnor med kemikalier, hushållskemikalier. Skriv elevernas svar på tavlan.

Fråga 2: Vad händer med kemikalierna efter att de har släppts ut i miljön?
Svaren skulle kunna vara skador på näringskedjor och ekosystem, luftförorening, vattenförorening, sjuka eller döda djur. Skriv elevernas svar på tavlan.

Fråga 3: En av de nio farosymbolerna visar ett träd och en död fisk. Vad tror du att den här symbolen betyder?
Svaren skulle kunna vara oljespill, vattenförorening, farlig för naturen, död fisk. Skriv elevernas svar på tavlan.

Fråga 4: Farosymbolen finns på vissa av de produkter som ni kanske har hemma. Vilken typ av produkter?Berätta för eleverna att produkterna ofta finns i köket eller i garaget. Låt eleverna jobba två och två i 10 minuter.
Skriv elevernas förslag på tavlan. Låt eleverna förklara varför de tror att produkterna de föreslog har farosymbolen "Miljöfarlig" på etiketten.

Efterforskning och reflektion: Läs artikeln ”Kemikalier i miljön"

Be eleverna att läsa artikeln Kemikalier i miljön. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.

 • Låt eleverna diskutera artikeln två och två och skriva ned eventuella frågor.
 • Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.
 • Diskussion under lektionen: De miljöfarliga kemikalierna kan antingen stanna kvar i näringskedjan under lång tid eller framför allt orsaka omedelbara skador när de släpps ut i miljön. Beskriv skillnaden mellan de två.
 • Diskussion under lektionen: Vad är en näringskedja? Försök hitta på en näringskedja på tavlan och beskriv vad som händer när en kemikalie kommer in och stannar kvar i näringskedjan.

Testa antaganden: Besök Hannas hus

Gå igenom de nio situationerna i Hannas hus och hitta produkterna med farosymbolen "Miljöfarlig" på etiketten och gör anteckningar om de olika produkterna:

 • Vilket är rätt sätt att hantera produkterna?
 • Vad ska man aldrig göra med rester av produkter märkta med farosymbolen "Miljöfarlig"?
 • På vilka andra produkter, utöver myrmedel och träskyddsmedel, är det sannolikt att man hittar farosymbolen "Miljöfarlig"?
 • Under lektionen: Gå igenom elevernas svar från föregående session om antaganden. Fyll i med nya insikter från sessionen om Hannas hus.

Utöka lektionsplanen: Gör din egen frågesport om miljöfrågor

Gör din egen frågesport med fem till tio flervalsfrågor framtagna på samma sätt som situationerna i Hannas hus: En fråga med tre alternativ. Ett av de tre svaren är det rätta. För att designa frågesporten måste eleverna använda sig av sin nya kunskap och leta upp mer information i Hannas hus.

Låt eleverna jobba tillsammans i små grupper. Dela ut lappar att skriva på.

Skriv frågorna och alternativen på ena sidan. Visa det rätta svaret på den andra sidan.

Några exempel skulle kunna vara:

 1. Det finns nio farosymboler. Vad finns på farosymbolen Miljöfarlig?
 2. Ett stort tankfartyg som spiller en pöl svart olja i havet
 3. Ett träd och en död fisk
 4. Tre döda isbjörnar
 5. På vilka produkter är det sannolikt att man hittar farosymbolen Miljöfarlig på etiketten?
 6. Grilltändvätska
 7. Rengöringsmedel
 8. Träskyddsmedel
 9. Vilket är rätt sätt att göra sig av med produkter med farosymbolen Miljöfarlig på etiketten?
 10. Hälla ut dem i vasken. Då rengör de avloppet.
 11. Använda resterna av produkten för att vattna växterna i trädgården. De fungerar som gödningsmedel.
 12. Alltid lämna resterna till en miljöstation eller återvinningscentral.

Eleverna kan senare använda frågesporten för att testa sina kompisars eller sina föräldrars kunskaper om farosymbolen "Miljöfarlig".

Senast uppdaterad 7 september 2023