Farosymboler

Farosymboler eller faropiktogram informerar om faran med olika kemikalier. Faro­symbolerna brukar finnas på till exempel diskmedel, tvättmedel, målarfärg, tändvätska, hårspray, handsprit och många andra produkter. Titta alltid efter varningsmärkningen och läs informationen på förpackningen så att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt.

Frätande

Farosymbolen Frätande

Frätande
Farosymbolen betyder att produkten är frätande. Det är farligt att få en frätande produkt på huden, i ögonen eller i munnen.

En produkt som är märkt med ”Frätande” kan ge allvarliga skador om du får den på huden, i ögonen eller i munnen. Det blir nästan som en brännskada.

Frätande produkter är väldigt vanliga. Det finns säkert några hemma hos dig. Det kan till exempel vara toalettrengöringsmedel, kalkborttagningsmedel eller ammoniak. En del produkter kan fräta på metaller.

Vissa maskindiskmedel och tvättmedel kan också vara märkta med piktogrammet ”Frätande”. Tvätta alltid händerna noga om du har rört vid sådana produkter. Frätande produkter ska alltid förvaras så att barn inte kan komma åt dem. Det gäller faktiskt för alla produkter som är märkta med faropiktogram. En del diskmedel och tvättmedel kan se ut som färgglada tabletter eller kapslar. Små barn kan tycka att de liknar godis och stoppa dem i munnen.

Om man hanterar frätande produkter ska man alltid ha på handskar och skyddsglasögon för att skydda sig.

Skadlig

Faropiktogrammet "Skadlig". Ett svart utropstecken mot vit bakgrund och en röd bård.

Skadlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara skadlig om den kommer i kontakt med din hud, ögon eller lungor. Du ska inte få den på huden eller andas in eller svälja något av innehållet.

En produkt som är märkt med ”Skadlig” kan vara skadlig om du får den på huden eller om du råkar svälja eller andas in den. Den kan irritera luftvägarna, huden och ögonen. Vissa produkter kan också ge hudallergi. Om du andas in den kan du bli dåsig eller yr. Piktogrammet finns också på produkter som är farliga för jordens ozonskikt.

Produkter som är märkta med ”Skadlig” är vanliga i de flesta hem. Du kan till exempel se piktogrammet på sprayburkar med luftrenare, på flytande diskmedel och rengöringsmedel, och på kylarvätska till bilen och andra koncentrerade produkter.

Andas inte in ångorna och använd endast produkterna utomhus eller i ett rum med god ventilation. I märkningen kan du läsa hur du bäst kan skydda dig om du använder produkten.

Miljöfarlig

Faropiktogram

Miljöfarlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön.

Vissa kemikalier kan vara farliga för miljön. En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” är giftig för djur och växter i miljön. De ämnen som finns i miljöfarliga produkter kan ibland också samlas i djur så att de får höga halter av farliga ämnen i sina kroppar.

Du hittar det här piktogrammet på produkter som används mot insekter och ogräs i trädgården. Det kan också finnas på målarfärg, lacknafta och impregneringsspray. Dessa produkter har ofta mer än ett faropiktogram och kan också vara skadliga för människor.

En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” ska du inte hälla ut i avloppet eller kasta bland hushållsavfallet. Du ska istället lämna in den på miljöstationen.

Brandfarlig

Faropiktogrammet "Brandfarlig". En eldslåga tecknad i  svart mot vit bakgrund och en röd bård.

Brandfarlig
Farosymbolen betyder att produkten är brandfarlig. Den ska hållas på avstånd från öppen eld. Den ska också hållas borta från sådant som kan ge ifrån sig gnistor och starta en brand, som till exempel elektrisk utrustning eller mekaniska verktyg.

En del produkter kan börja brinna om de är för nära öppen eld eller om en gnista träffar dem, till exempel från strömbrytaren till en elektrisk apparat.

Du kan ofta hitta farosymbolen ”Brandfarlig” på produkter i köket, badrummet och garaget. Följande produkter kan vara brandfarliga: impregneringsspray för skor, handsprit, tändvätska, lampolja, lim, rengöringsmedel och lösningsmedel. Listan kan göras mycket längre.

Du ska aldrig spraya med en produkt som är märkt med ”Brandfarlig” nära en öppen eld eller annat som kan starta en brand. Behållaren ska vara tätt tillsluten och den ska förvaras svalt och skyddas från solljus.

Allvarlig hälsofara

Faropiktogrammet Allvarlig hälsofara. En siluett av en människa som ser ut att ha en explosion i bröstet.

Allvarlig hälsofara
Farosymbolen betyder att produkten kan vara mycket farlig för din hälsa om den inte används på rätt sätt. Du måste vara mycket försiktig om du ser den här symbolen på en produkt!

En produkt med farosymbolen ”Allvarlig hälsofara” kan vara mycket farlig för din hälsa om den används på fel sätt. Det kan hända att skadan inte visar sig förrän lång tid efter att man använde produkten, eller först efter att man har använt sådana produkter många gånger.

Det finns olika typer av faror som hänger ihop med farosymbolen ”Allvarlig hälsofara”. Produkterna kan till exempel skada inre organ i din kropp. Om du råkar svälja den kan den lätt glida ner i lungorna och man kan i värsta fall dö av det. Om du andas in ångor från produkten kan du få en allergisk reaktion, astmasymtom eller svårt att andas.

Farosymbolen används också för att varna för andra allvarliga skador som till exempel cancer. Barn ska aldrig komma i närheten av sådana produkter.

Märkningen ”Allvarlig hälsofara” kan du hitta på produkter som tändvätska, lim, lacknafta och bensin. Ofta finns den även på lampolja. Lampolja används till exempel i trädgårdslyktor och oljelampor med veke. Dessa produkter är ofta märkta med ”Allvarlig hälsofara” för att de kan skada lungorna om du sväljer produkterna.

En produkt som är märkt med ”Allvarlig hälsofara” ska förvaras inlåst och inte hanteras förrän man har läst och förstått alla försiktighetsåtgärder som står på produkten. Om det krävs ska man använda personlig skyddsutrustning.

Explosiv

Piktogrammet "Explosiv". En cirkel som exploderar är tecknad i svart mot vit bakgrund med en röd bård runtom.

Explosiv
Farosymbolen betyder att produkten kan explodera.

Ni har säkert inga produkter hemma som är märkta med farosymbolen ”Explosiv”. De flesta används på arbetsplatser som till exempel verkstäder, laboratorier och fabriker. Men det kan hända att du hitta några få explosiva produkter hemma, som till exempel fyrverkerier, nödraketer eller heliumgas som kan användas för att blåsa upp ballonger.

Explosiva produkter ska förvaras på avstånd från värme, gnistor och öppen eld.

Fyrverkerier ska vara märkta med farosymbolen ”Explosiv”. Om du har fyrverkerier hemma ska de förvaras svalt och mörkt. I en del länder är fyrverkerier bara tillåtna vid nyår.

Oxiderande

Piktogrammet Oxiderande. En cirkel med lågor runtom tecknade i svart mot vit bakgrund med en röd bård runtom.

Oxiderande
Farosymbolen betyder att produkten kan förvärra en brand.

Om du ser den här farosymbolen på etiketten har du att göra med en oxiderande (brandunderstödjande) produkt. Oxiderande produkter kan göra att en brand sprider sig snabbare och att den blir kraftigare.

Farosymbolen för ”Oxiderande” kan du hitta på produkter som man använder mot bakterier till exempel i swimmingpooler.

Oxiderande produkter ska förvaras på avstånd från öppen eld och brandfarliga produkter.

Akut giftig

Faropiktogrammet "Akut giftig". En dödskalle tecknad i svart mot vit bakgrund med röd bård runt.

Akut giftig
Farosymbolen betyder att produkten är mycket giftig.

Det är inte så troligt att ni har några produkter med denna farosymbol där hemma. Om ni har det: håll dig borta från dem! Farosymbolen betyder nämligen att produkten är mycket giftig och att du kan bli mycket sjuk eller till och med dö om produkten används på fel sätt.

Det här piktogrammet kan till exempel finnas på produkter som används mot råttor.

Endast personer som vet hur man ska hantera dessa produkter, till exempel skadedjursbekämpare, får köpa och använda dem.

Gas under tryck

Faropiktogrammet "Gas under tryck". En gasbehållare tecknad i svart mot vit bakgrund med röd bård runt.

Gas under tryck
Piktogrammet betyder att en behållare innehåller gas under tryck.

Det är mycket viktigt att en behållare som innehåller gas under tryck inte värms upp, till exempel genom att stå nära öppen eld. Behållaren kan nämligen explodera av värmen. En behållare som innehåller gas under tryck ska hanteras på det sätt som står på etiketten, så att man undviker att den exploderar. Om behållaren skadas ska man anlita professionell hjälp för att ta hand om den. Skadan kan göra att behållaren inte längre är helt tät och att det finns risk för att den kan explodera.

Piktogrammet för ”Gas under tryck” kan du hitta till exempel på gastuber för gasspisar och terrassvärmare.

Bilmekaniker och smeder använder också gastuber när de svetsar metall. Dykare använder tuber med komprimerad luft för att kunna andas under vatten.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023