KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Konsoliderad KIFS 2017:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:7, konsoliderad till och med KIFS 2021:3 (PDF 1269 kB)

Grundföreskrift 2017:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:7, grundföreskriften (PDF 504 kB)

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:7

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2021:3

Ändrad lydelse av 12 kap. 4 §.

PM med konsekvensutredning om KIFS 2021:3

- Undantaget från skyldigheten att anmäla särskilt farliga ämnen i varor till den så kallade SCIP-databasen utvidgas till att gälla fler försvarsintressen.

KIFS 2021:2

Ändrad lydelse av bilaga 4 och 5.

PM med konsekvensutredning om KIFS 2021:2

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

Rättelseblad till KIFS 2020:6

Rättelsen avser grundföreskriftens numrering

- Detta rättelseblad utkom från trycket den 21 juli 2020 och ersätter sidan 1 i tidigare utgivna KIFS 2020:6.

KIFS 2020:6

PM om KIFS 2020:6

- Ett nytt kapitel, 12 kap. införs med krav på att från och med den 5 januari 2021 måste varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Kraven gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, som till exempel butiker.

- Nya krav på rapportering av uppgifter till Giftinformationscentralen när det gäller blandningar som släpps ut på den svenska marknaden och på vilket språk uppgifterna ska lämnas.

KIFS 2020:5

PM med konsekvensutredning om KIFS 2020:5

- Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) gällande undantag från RoHS-direktivet.

KIFS 2020:2

Ändrad lydelse av 9 kap. 9 § och bilaga 4.


PM med konsekvensutredning om KIFS 2020:2

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

KIFS 2019:2

Ändrad lydelse av 9 kap. 3 § och bilaga 3 och 4


PM om översyn av utgående undantag från kvicksilverförbudet


PM om undantag enligt RoHS-direktivet

- Förlängda undantag för viss användning av kvicksilver.

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

KIFS 2018:4

Ändrad lydelse av 3 kap. 5 och 14 §§, bilaga 4 och rubriken närmast före 3 kap. 5§ KIFS 2017:7


PM om KIFS 2018:4 (om RoHS-direktivet)


PM med konsekvensutredning om KIFS 2018:4 (om PFAS)

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

- Krav på rapportering av PFAS till Kemikalieinspektionens produktregister.

KIFS 2018:3

Upphävande av 5 kap. 6 § samt nytt kapitel 11 om avgifter för dispensansökningar


PM om ändringsföreskrifterna KIFS 2018:3


Konsekvensutredning KIFS 2018:3

- Upphävande av 5 kap. 6 § som handlar om kostnaden för att ansöka om dispens från förbud mot vissa klorerade lösningsmedel.

- Nytt kapitel 11 om avgifter för dispensansökningar för olika ämnen enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

KIFS 2018:1

Ändrad lydelse av 7 kap. 6 § KIFS 2017:7 samt upphävande av 11 kap. KIFS 2017:7


PM om KIFS 2018:1

- Ändrad lydelse av kapitel 7 kap. 6 § KIFS 2017:7 som handlar om regler för användning av dentalt amalgam.

- Upphävande av kapitel 11 KIFS 2017:7 som handlar om gasapparater.

Senast uppdaterad 14 april 2021