Konstgräsplan med granulat av gummi.

Konstgräsplaner och fallskydd

Innehållsförteckning:

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även innehålla särskilt farliga ämnen. Det är inte skadligt att vistas på dessa underlag, men särskilt farliga ämnen bör fasas ut ur samhället.

Försäljning av plastgranulat till konstgräsplaner förbjuds

EU-kommissionen har beslutat om en begränsning av mikropartiklar av syntetiska polymerer, så kallade mikroplaster. Begränsningen träder i kraft den 17 oktober 2023 och innebär bland annat att det blir förbjudet att sälja plastgranulat till konstgräsplaner efter en övergångsperiod på 8 år. Syftet med begränsningen är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.

 

Informationen på denna webbsida ses för närvarande över och kommer att uppdateras med hänsyn till den nya begränsningen.

Konstgräsplaner och fallskydd kan innehålla korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Granulat tillverkas ofta av återvunna bildäck (SBR), nytillverkat gummi (EPDM) eller termoplast (TPE). Alla typer av granulat kan innehålla farliga ämnen, varav vissa är så kallade särskilt farliga ämnen. Det är ämnen som har så allvarliga egenskaper att Sverige och övriga EU anser att de ska fasas ut och på sikt inte få förekomma i varor som allmänheten kommer i kontakt med. Exempel på särskilt farliga ämnen i granulat är vissa polycykliska aromatiska ämnen (PAH), metaller, ftalater och flyktiga organiska ämnen.

Människor och miljö utsätts för farliga ämnen från många olika källor, det kan vara allt från luftföroreningar till elektronik, textilier och andra vardagsvaror. För att förebygga skador på hälsa och miljö är det viktigt att minska förekomsten av särskilt farliga ämnen i samhället.

Miljörisker

Konstgräsplaner har visat sig vara en källa till spridning av mikroplast i miljön. Stora mängder mikroplast i form av granulat försvinner från konstgräsplaner exempelvis vid snöröjning, med regnvatten och med spelarnas skor och kläder. Hur mycket som når hav, sjöar och vattendrag är dock oklart. Om granulatet dessutom innehåller särskilt farliga ämnen kan det innebära ytterligare problem för miljön eftersom ämnena kan spridas via lakvatten, dagvatten och reningsverk.

Läs mer om konstgräsplaners miljöpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hälsorisker

Det finns inga studier som visat att det är skadligt för hälsan att vistas på konstgräsplaner eller lekplatser med granulat. Däremot kan granulat i konstgräsplaner och fallskydd vara en källa till en ökad total förekomst av särskilt farliga ämnen i samhället som på sikt kan skada människors hälsa.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har utvärderat hälsoriskerna för personer som vistas på konstgräsplaner med återvunnet gummigranulat. Både inom- och utomhusplaner inkluderades i utvärderingen. Vid mätningar av luftkvalitet har man påvisat högre halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) i inomhushallar jämfört med utomhusplaner. Av försiktighetsskäl rekommenderar Echa därför att säkerställa en god ventilation i inomhusanläggningar.

I sin utvärdering har Echa kommit fram till att anledningen till oro är mycket låg när det gäller exponeringen för de ämnen som studerats. Det finns dock kunskapsluckor i underlaget, till exempel när det gäller vilka ämnen och halter som förekommer i granulat. Därför rekommenderar Echa att personer som använder konstgräsplaner, både inomhus och utomhus, bör vidta vissa hygienåtgärder, till exempel:

  • Undvika att få granulat i munnen.
  • Borsta bort granulat från kläder och skor för att slippa få med granulat hem.
  • Tvätta händerna efter att ha varit på planen.

Utifrån Echas utvärdering bedömer Kemikalieinspektionen att risken för hälsoeffekter är acceptabel. Material som innehåller särskilt farliga ämnen bör dock successivt fasas ut eftersom de kan utgöra en risk för hälsa och miljö på lång sikt.

Läs mer om möjliga hälsorisker och rekommendationer i Echas rapport Länk till annan webbplats.

Läs våra råd om konstgräsplaner och fallskydd till privatpersoner

Råd till verksamhetsutövare

Upphandla eller anlägga en yta med granulat

Eftersom det kan finnas särskilt farliga ämnen i såväl återvunnet som nytillverkat granulat är det viktigt att du som upphandlar eller anlägger en yta med granulat ställer krav på leverantören att informera om innehållet. Leverantören är ansvarig för att granulatet är säkert ur hälso- och miljöperspektiv, medan verksamhetsutövaren har motsvarande ansvar för anläggningen. Verksamhetsutövare är ofta idrottsförvaltningen i en kommun eller en idrottsförening.

  • Vi avråder från att använda granulat som innehåller särskilt farliga ämnen.
  • Välj så långt det är möjligt alternativa material som inte innehåller särskilt farliga ämnen.
  • Oavsett vilket material ni väljer, begär information om innehållet från leverantören.
  • Om konstgräsmattan ska anläggas inomhus är det viktigt att se till att lokalen är väl ventilerad.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner som bland annat riktar sig till dig som ska anlägga en konstgräsplan. Vägledningen kan även tillämpas på andra fritids- och idrottsanläggningar där granulat används på likartat sätt.

Läs Naturvårdsverkets vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner Länk till annan webbplats.

Underhålla en yta med granulat

Kemikalieinspektionen bedömer att befintliga konstgräsplaner kan vara kvar. Vid inköp av nytt granulat för påfyllnad rekommenderar vi att du säkerställer att materialet inte innehåller särskilt farliga ämnen eller andra ämnen som omfattas av begränsningar eller förbud. Ställ krav på leverantören att informera om innehållet.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som ansvarar för anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan. Vägledningen kan även tillämpas på andra fritids- och idrottsanläggningar där granulat används på likartat sätt.

Läs Naturvårdsverkets vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner Länk till annan webbplats.

Beställargrupp för konstgräsplaner

Naturvårdsverket initierade under 2017 en beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Beställargruppen riktar sig till aktörer som upphandlar eller beställer anläggning, skötsel och underhåll av konstgräsplaner och ska fokusera på lösningar för att minska spridningen av mikroplast men även andra närliggande miljö- och hälsoaspekter.

För mer information om beställargruppen, se Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Regler

Vad är särskilt farliga ämnen?

Särskilt farliga ämnen (på engelska ”substances of very high concern”, SVHC) är ämnen som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. De kan till exempel orsaka cancer, störa fortplantningen, störa hormonsystemen eller ansamlas i levande organismer och vara mycket svårnedbrytbara. Kriterier för vilka ämnen som anses vara särskilt farliga finns i artikel 57 i Reach-förordningen. Vissa av ämnena finns på den så kallade Kandidatförteckningen som är EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Även andra ämnen som uppfyller kriterierna betraktas som särskilt farliga ämnen.

Kemiska produkter och varor

Kemikaliereglerna skiljer på kemiska produkter och varor. Beroende på om det är en kemisk produkt eller en vara gäller olika regler. Granulat som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller som material vid tillverkning av fallskydd är i de flesta fall en kemisk produkt. Fallskydd som levereras i form av mattor eller plattor betraktas som varor.

Det finns flera regelverk som begränsar eller förbjuder farliga ämnen i kemiska produkter och i varor, till exempel finns regler i Reach-förordningen. Från augusti 2021 gäller skärpta regler inom EU med avseende på hur mycket PAH som får finnas i granulat och täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Reglerna innebär att sådant material inte får innehålla mer än 20 mg/kg (0,002 viktprocent) av summan av åtta specifika polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Dessutom ska materialet märkas med ett unikt identifieringsnummer för partiet när det släpps ut på marknaden. De skärpta reglerna ska tillämpas senast den 10 augusti 2022. 

Begränsningsreglerna för PAH i finns i post 50 i bilaga XVII till Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP-förordningen innan de släpps ut på marknaden. I vissa fall ska leverantören lämna säkerhetsdatablad som redogör för innehållet i och riskerna med granulatet. Samma regler och informationskrav gäller för återvunnet granulat som för nyproducerat granulat.

Granulat som tillverkas av återvunnet material kan i vissa fall klassas som avfall. Då gäller istället reglerna i Avfallsförordningen 2011:927 för hantering och användning av granulatet. Som verksamhetsutövare är det därför viktigt att ta reda på om återvunnet fyllnadsmaterial klassas som avfall eller som kemisk produkt. Du bör därför fråga leverantören av granulatet innan beställning.

Läs mer om bedömningen av när avfall upphör att vara avfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För varor, exempelvis fallskydd i form av mattor eller plattor, finns också flera regelverk som begränsar eller förbjuder ämnen och ställer krav på information om farliga ämnen i varorna. Som exempel finns krav på att informera om särskilt farliga ämnen enligt artikel 33 i Reach-förordningen och krav på att anmäla varor till SCIP-databasen hos Echa.

Läs mer om regler för kemiska produkter och varor i vår vägledning till företag

Senast uppdaterad 22 april 2024