Droppar av kvicksilver på en glasplatta.

Kvicksilver

Innehållsförteckning:

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och ämnet utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften som kvicksilverånga. Ångan kan oxideras vidare till oorganiskt kvicksilver och i miljön kan det sedan omvandlas till den mycket giftiga föreningen metylkvicksilver.

Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskar så långt det är möjligt.

Regler om kvicksilver

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på den svenska marknaden för att minimera utsläppen till miljön.

Inom EU är kvicksilver reglerat i en ny kvicksilverförordning som trädde i kraft 2018. Förordningen implementerar Minamatakonventionen Länk till annan webbplats. om kvicksilver och reglerar kvicksilveranvändning inom en rad olika områden.

Läs mer om reglerna för kvicksilver

I flera andra länder i världen används kvicksilver fortfarande i en del sammanhang. Eftersom kvicksilver kan transporteras långa sträckor i luften är föroreningar av kvicksilver fortfarande ett problem, både i Sverige och globalt.

Spridning av kvicksilver

Trots att kvicksilver varit förbjudet i Sverige sedan 2009 finns det fortfarande kvicksilver i den svenska miljön som kommer från gamla utsläpp. Det är kvicksilver som ligger inlagrat i mark och växter och som med tiden kan frigöras och spridas till sjöar och vattendrag. Kvicksilver sprids också fortfarande direkt till mark och vatten exempelvis genom utsläpp från vissa industrier, urlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Det mesta av det kvicksilver som faller ned på svensk mark idag kommer från andra länder. Det beror på att kvicksilver sprider sig så lätt via luften. Även regioner som själva inte släpper ut något kvicksilver påverkas negativt på grund av att kvicksilver transporteras långa sträckor i luften, det gäller till exempel Arktis. För att minska föroreningen av den svenska miljön måste vi därför arbeta för att åtgärder vidtas på alla nivåer – lokalt i Sverige, inom EU och globalt.

Förbränning av kol och andra fossila bränslen är en stor källa till utsläpp av kvicksilver till luften globalt. Andra källor till utsläpp är till exempel smältverk, krematorier, småskalig guldutvinning och avfallsförbränning. Spridningen av kvicksilver från krematorier och tandläkarmottagningar kommer att upphöra på sikt eftersom användningen av amalgam har minskat och kommer att minska ytterligare i och med kraven EU:s kvicksilverförordning.

Effekter av kvicksilver

I naturen kan kvicksilver omvandlas till den mycket giftiga formen metylkvicksilver som kan skada det centrala nervsystemet. När nervsystemet utvecklas är det som mest känsligt. Därför är det särskilt viktigt att skydda foster och små barn. Metylkvicksilver kan överföras via moderkakan till fostret och kan påverka fostrets utveckling. Vid långvarig exponering av låga halter metylkvicksilver kan barn uppvisa symtom som inlärningssvårigheter och försämrad intellektuell kapacitet.

Vid hög exponering för metylkvicksilver hos vuxna finns risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Sådana effekter ses däremot inte vid låg exponering.

Oorganiskt kvicksilver påverkar framför allt njurarna men det finns studier som tyder på att oorganiskt kvicksilver kan ge upphov till likartade skador på det centrala nervsystemet som metylkvicksilver.

Läs mer om kvicksilvers hälsoeffekter – Karolinska Institutet Länk till annan webbplats.

Hur får vi i oss kvicksilver?

Vi kan få i oss kvicksilver via maten, framför allt genom att äta insjöfisk eller vissa stora rovfiskar. Det kvicksilver vi får i oss via fisk är främst i form av metylkvicksilver. Höga halter metylkvicksilver i fisk är ett välkänt miljöproblem och befolkningsgrupper som äter mycket fisk och skaldjur eller marina däggdjur är särskilt utsatta.

Läs mer om kvicksilver i livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ett annat vanligt sätt att komma i kontakt med kvicksilver är att vistas i vissa industrimiljöer samt från gamla tandlagningar som är gjorda med amalgam.

Läs mer om kvicksilver på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om kvicksilver hos andra myndigheter

Flera svenska myndigheter har ansvar för kvicksilverfrågor inom sina respektive områden.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024