En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.

Som huvudregel är biocidprodukter de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns 22 olika typer av biocidprodukter enligt EU:s biocidförordning. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

I bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla biocidprodukter som är eller har varit godkända att använda och släppa ut på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Introduktion till biocidprodukter 

Se en kort film där vi förklarar vad biocidprodukter är och vilka det krävs tillstånd för att få importera eller sälja.

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta eller använda en biocidprodukt i Sverige behöver du i de flesta fall ansöka om godkännande för produkten hos Kemikalieinspektionen.

Du kan få hjälp i vår guide om ansökan för biocidprodukter.

Kemikalieinspektionen bedömer om ansökan om godkännande uppfyller kraven i gällande regelverk. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsmedelsförordningen. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är nya eller redan godkända på EU-nivå, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning istället. 

Reglerna om biocidprodukter hittar du här.

Krav på dokumentation i godkännandeprocessen

En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att ansökan innehåller tillräckligt med information om produktens risker vid normal användning. Genom att bedöma riskerna kan det gå att förebygga eventuella skador eller minimera dem till acceptabla nivåer genom riskhanteringsåtgärder. Även produkternas effektivitet blir bedömd vid godkännandet.

Krav på tillgång till dokumentation vid överlåtelse

Om du vill sälja eller på annat sätt överlåta en biocidprodukt måste du kunna visa att du eller någon i leverantörskedjan har tillgång till dokumentation om det verksamma ämnet i produkten. Detta krav gäller oavsett om din produkt måste vara godkänd eller inte. Det här kravet gäller från och med den 1 september 2015.

Läs mer om kravet på tillgång till dokumentation i leverantörskedjan.