Att jobba i staten

Kemikalieinspektionen omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för arbetet. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed de yttersta uppdragsgivarna.

Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Sex principer

En värdegrund är det värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer:

  • Demokrati - All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut.
  • Legalitet - Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställd tillämpar du och följer de lagar och regler som gäller i den statliga verksamheten.
  • Objektivitet - Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Lika fall ska behandlas lika och beslut fattas efter saklig handläggning. Mutor och jäv får inte förekomma.
  • Fri åsiktsbildning - Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning där öppenhet och yttrandefriheten är central. Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Sekretessregler kan dock innebära begränsningar av meddelarfriheten.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet - Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden.
  • Effektivitet och service- Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Allmänheten ska ges information, vägledning och råd och uppgifter ska utföras på ett effektivt sätt.

Läs mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 maj 2024