PRIO-verktyget har uppdaterats med nya kriterier

Två nya kriterier har införts i PRIO och tre befintliga kriterier har uppdaterats. De nya och uppdaterade kriterierna i PRIO är en följd av att fyra nya faroklasser har antagits och implementerats i CLP-förordningen. Förändringarna får som följd att fler ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper omfattas av PRIOs kriterier och databasen har utökats med fler exempelämnen.

Två nya kriterier

  • PMT/vPvM - ämnen som är persistenta (långlivade), mobila och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket mobila på prioritetsnivån utfasningsämne
  • Potentiellt hormonstörande – ämnen som misstänks vara hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne

Förändringar av tre befintliga

  • PBT/vPvB - ämnen som är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande på prioritetsnivån utfasningsämne
  • Potentiella PBT/vPvB - ämnen som misstänks vara persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne
  • Hormonstörande – ämnen som är hormonstörande för människor eller i miljön på prioritetsnivån utfasningsämne

Läs mer om PRIOs kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Läs mer om nyheten på kemi.se

Senast uppdaterad 26 februari 2024