Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst. Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111, mån-ons och fre 09:00-11:00, tors 13:00-15:00.

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter från tillverkare, importörer, distributörer och andra berörda inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi har svårt att svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning. De företag som släpper ut produkter på marknaden ansvarar för att den avsedda användningen är säker. De har därför bättre kunskap om sina produkters innehåll och eventuellt skadliga egenskaper.

Område: Alla

Frågor och svar (51)

Sorteras efter aktualitet

Varför finns det inga godkända bekämpningsmedel mot råttor för användning av privatpersoner?

Råttgift är mycket giftiga för fåglar och däggdjur, inklusive människan och  husdjur. Att bekämpa råttor effektivt är dessutom svårt och kräver mycket kunskap hos användaren. Om man inte hanterar den här typen av produkter med stor försiktighet och har kunskap om riskerna, är de mycket farliga biocidprodukter. För att bekämpningen ska vara både effektiv och säker måste man göra en helhetsbedömning av situationen på plats och bedöma vilka åtgärder som är lämpliga just där. Kemikalieinspektionen anser att den åtgärd som är av störst betydelse för att minska risken för att människor och andra djur än råttor exponeras för medlen är att endast utbildade yrkesmässiga användare får använda dem. Vi anser att detta inte heller påverkar möjligheten till en effektiv kontroll av råttor för att skydda människors hälsa i Sverige, särskilt eftersom de flesta privatpersoner i Sverige har tillgång till professionella skadedjursbekämpare via sin hemförsäkring.

Hur länge får man använda en biocidprodukt efter att godkännandet upphört?

Man får som högst använda biocidprodukter i fem år efter det att godkännandet har upphört. I många fall fastställs dock specifika tidpunkter i beslut som kan innebära kortare tidsfrister än fem år.

Läs mer här http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/utfasning-av-biocidprodukter-som-inte-langre-ar-godkanda

Jag har kreosotimpregnerat virke i mitt bostadshus. Vad ska jag göra?

Innan användningen av kreosot begränsades på 80-talet fanns inga regler som hindrade att kreosotimpregnerat trä användes i byggnader. Kreosotimpregnerat trä kan därför förekomma i äldre bostäder.

Om man har luktproblem eller om luftanalyser av inomhusluften visar på förhöjda halter av ämnen från kreosoten, bör man vidta åtgärder för att minska exponeringen.

Exempel på åtgärder kan vara att förbättra ventilationen, till exempel genom att installera en fläkt, eller om det är möjligt byta ut virket.

Vad är en biocidprodukt?

En biocidprodukt är, enligt Biocidförordningen, varje produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. Biocidprodukter är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Måste en biocidprodukt vara godkänd?

Om du vill importera, tillverka eller sälja en biocidprodukt i Sverige behöver du ett godkännande från Kemikalieinspektionen. I Sverige godkänner Kemikalieinspektionen biocidprodukter i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken, Bekämpningsmedelsförordningen samt EU:s BiocidförordningEn viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att tillräckligt med kunskap finns samlad om produktens risker, så att det går att bedöma om oacceptabla risker finns vid normal användning av produkten. Genom att bedöma riskerna kan eventuella skador förebyggas eller minimeras till acceptabla nivåer. Även produkternas verkan bedöms vid godkännandet.