Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Behörighets­klasser för be­kämp­nings­medel

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för kemiska bekämpningsmedel och biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla.

Behörighets­klasser för be­kämp­nings­medel

Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.

Kemikalieinspektionen beslutar vid godkännandet av ett medel vilken behörighetsklasser det ska tillhöra. Vilken behörighetsklass medlet tillhör beror på flera faktorer. Det kan vara koncentrationen av det verksamma ämnet, förpackningens storlek, användningsområdet, appliceringsmetoden eller om medlet är i fast form, gas eller vätska. Det kan också bero på vilken behörighetsklass ansökan om godkännande gäller för. Därför kan medel med samma verksamma ämne i vissa fall hamna i olika behörighetsklasser. Det är alltid villkoren i beslutet som gäller.

Det är endast på produkter som godkänns i Sverige som dessa behörighetsklasser finns. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser eller utbildning.

För vissa bekämpningsmedel kan det behövas särskilda tillstånd för användning från andra myndigheter, exempelvis produkter som är klassificerade som särskilt farliga. En bokstavsbeteckning tillsammans med behörighetsklassen visar vilken myndighet som ger tillstånd och bestämmer kunskapskraven för att använda medlet.

Exempel på behörighetsklasser och särskilda krav
KlassTillåten användningKräver tillståndKräver utbildningMyndighetTyp av bekämpnings­medel
1 AV Yrkesmässig Ja Ja Arbetsmiljöverket Till exempel vissa träskydds­medel
1 L Yrkesmässig Ja Ja Jordbruksverket eller Länsstyrelsen Växtskyddsmedel
1 SO
(1 SO X)
Yrkesmässig Ja Ja Folk­häl­so­myn­dig­heten Till exempel vissa insekticider och rodenticider
2 Yrkesmässig Nej Nej   Biocidprodukter
2 L Yrkesmässig Ja Ja Jordbruksverket eller Länsstyrelsen Växtskyddsmedel
3 Får användas av alla Nej Nej   Alla bekämpnings­medel

L = Jordbruksverket eller Länsstyrelsen

SO = Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen)

AV = Arbetsmiljöverket

Om kunskapskravet är särskilt omfattande visas det med tilläggsbeteckningen X. Exempelvis får ett medel med beteckningen 1 SO X endast användas yrkesmässigt och kunskapskraven är omfattande. Det bestäms av myndigheten som ger tillståndet för användningen.

Behörighets­klasser för biologiska be­kämp­nings­medel

Idag gäller systemet med behörighetsklasser även för bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. Tidigare användes inte behörighetsklasser för biologiska bekämpningsmedel vilket innebär att det inte anges någon klass i äldre beslut för sådana.

Biologiska bekämpningsmedel som innehåller makroorganismer behöver inte längre något godkännande och systemet med behörighetsklasser används inte för sådana produkter.

Reglerna

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 2 kap 8§ och 18-24 §§ och 3 kap 7-8 §§ och 11-18 §§

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3), 2 kap.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Arbetsmiljöverket.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Jordbruksverket.

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel hos Folkhälsomyndigheten.