Förbjudna kemikalier hittade i hemelektronik

Nästan fyra av tio elektriska lågprisprodukter som Kemikalieinspektionen har granskat innehåller förbjudna kemikalier. Bland annat hittade myndigheten skadliga ämnen i lampor och usb-kontakter.

– Vårt tillsynsprojekt visar att det är vanligt att billig hemelektronik innehåller förbjudna kemikalier. De enskilda produkterna utgör i sig ingen stor risk, men på sikt innebär det problem för både hälsa och miljö, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under 2016 har Kemikalieinspektionen kontrollerat innehållet i 154 elektriska och elektroniska lågprisprodukter. Totalt har 84 företag inspekterats i projektet. Bland varorna som myndigheten har låtit analysera finns bland annat hörlurar, cykellampor och usb-kontakter. 58 av de granskade produkterna, 38 procent, visade sig innehålla för höga halter av förbjudna kemiska ämnen.

I projektet har höga halter av bly påträffats i lödningar inuti flera produkter. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Vid normal användning av produkterna kommer man inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön.

I den mjuka plasten i vissa sladdar hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Flera av varornas plastdelar innehöll också mjukgörande ftalater. Alla ftalater är inte skadliga, men vissa kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn. Ftalater är i dag inte förbjudna i elektriska och elektroniska produkter men en del av dem finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det innebär att den som säljer varor som innehåller ftalater såsom exempelvis DEHP i halter över 0,1 viktprocent är skyldig att informera om detta.

Inspektionerna är stickprovskontroller och resultatet speglar därför inte hela marknaden för elektriska lågprisprodukter. Alla varor som innehöll för höga halter av förbjudna ämnen slutade säljas och drogs tillbaka från butikerna efter granskningen. 30 av de granskade företagen anmäldes till åklagare för misstänkt miljöbrott.

– Det är företagens ansvar att säkerställa att produkterna inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer och se till att följa lagstiftningen bidrar företagen också till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Mariana Pilenvik.

Reglerna för ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter finns i olika EU-direktiv och förordningar. I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen undersökt om produkterna innehåller ämnen som är förbjudna enligt RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller som omfattas av informationsplikt enligt Reach-förordningen. Varor med för höga halter av ett begränsat ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Kemikalieinspektionen anmäler tillverkare och importörer för misstänkt brott när deras produkter innehåller ämnen begränsade i RoHS-direktivet. När produkter innehåller ämnen som är begränsade i POPs-förordningen eller som är reglerade i Reach-förordningen anmäls såväl tillverkare, importörer som distributörer till miljöåklagare.

Läs rapporten: Tillsyn av elektriska lågprisprodukter (PDF 604 kB) , 603.8 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08-519 41 341

Magdalena Salomonsson, inspektör, 08-519 41 396

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Premiär för Kemikaliepodden

Kemikalieinspektionen startar i dag Kemikaliepodden – en podcast för en kemikaliesmart vardag. Det första avsnittet handlar om kemikalier i hemelektronik. I programmet tipsar inspektörerna Mariana Pilenvik och Magdalena Salomonsson om hur man kan undvika att utsättas i onödan för skadliga ämnen som kan finnas i elektriska produkter. Du kan prenumerera på Kemikaliepodden via RSS Länk till annan webbplats. och via iTunes Länk till annan webbplats..

Lyssna på det första avsnittet av Kemikaliepodden:

Fyra tips till konsumenter om kemikalier i hemelektronik

  • Även om riskerna är små kan du undvika att placera dator, tv och annan elektronik i barnens sovrum.
  • Undvik att låta barn skruva isär elektriska apparater och låt inte heller små barn stoppa elektronik, exempelvis mobiltelefoner, i munnen.
  • Lämna gamla elektriska apparater och elektronikavfall till kommunens miljöstation eller återvinningscentral.
  • All elektronisk hemutrustning ska vara CE-märkt som bevis på att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

Fakta: Ämnena som Kemikalieinspektionen hittade i elektriska produkter

  • Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet eller om det kommer ut i miljön.
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer. De är också mycket långlivade, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande. Från och med den 22 juli 2019 kommer fyra ftalater (DEHP, DIBP, DBP och BBP) att begränsas i elektriska och elektroniska produkter.