Förbjudna kemikalier i var sjunde testad leksak

Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna kemikalier i mer än var sjunde leksak som har analyserats i ett tillsynsprojekt. I flera mjuka plastleksaker hittades hälsofarliga ftalater och ett miljöfarligt ämne som även misstänks orsaka cancer.

– Leksakerna är inte akut giftiga, men de ämnen som vi hittat är ett allvarligt problem på sikt eftersom barn är särskilt känsliga för hälsofarliga kemikalier. Det är viktigt att leksaksföretagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Karin Rumar, tillförordnad enhetschef på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen testat 112 leksaker från 29 olika företag. 17 av de analyserade leksakerna (15 procent) innehöll farliga ämnen i förbjudna halter. De genomförda inspektionerna är stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. Resultatet speglar därför inte innehållet i alla leksaker på marknaden.

I åtta av leksakerna hittades hälsoskadliga ftalater som används som mjukgörare i plast. Flera ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor och är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar inom EU, om halterna är högre än 0,1 procent. Förbjudna kortkedjiga klorparaffiner hittades i fem av de analyserade leksakerna. Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Dessutom är de misstänkt cancerframkallande.

Kemikalieinspektionen har även hittat bly inuti åtta undersökta elektriska leksaker. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Vid normal användning kommer barnen inte åt bly som finns inne i leksakerna. Därför är bly i elektriska leksaker framför allt ett miljöproblem vid hanteringen av avfall.

Andelen testade leksaker som innehåller bly och ftalater har minskat jämfört med i tidigare tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen genomförde 2012 och 2013.

– Det har skett en tydlig förbättring på bara några år. Mitt intryck är att företagen i leksaksbranschen har blivit mer kunniga om kemikaliefrågorna och det ser vi nu effekten av, säger Karin Rumar.

Reglerna för ämnen som kan finnas i leksaker finns i olika EU-direktiv och förordningar. I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen hittat leksaker med ämnen som är begränsade i RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller Reach-förordningen. Bristerna som hittades vid inspektionerna var däremot inte kopplade till de specifika kemikaliekraven i direktivet om leksakers säkerhet, som måste uppfyllas för att leksakerna ska få CE-märkning.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen stoppat försäljningen av leksaker med otillåtna ämnen. Sju företag har anmälts till miljöåklagare. Kemikalieinspektionen fortsätter under 2016 kontrollerna av farliga ämnen i leksaker. Bland annat kommer myndigheten att göra nya analyser av innehållet av ftalater i mjuka plastleksaker.

– Det är företagens ansvar att se till att leksakerna är säkra, och genom vår tillsyn vill vi bland annat höja företagens kunskapsnivå om kemikalier. Det är ett av flera sätt att verka för en giftfri vardag för barnen, säger Karin Rumar.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Rumar, tillförordnad enhetschef, 08-519 41 252

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se