Tre ämnen i PRIO uppdaterade med referensen Stockholmskonventionen

I maj 2023 togs beslut om att föra upp ytterligare tre nya ämnen eller ämnesgrupper på Stockholmskonventionen för global utfasning. De tre nya ämnena är:

  • Metoxiklor (CAS-nummer: 72-43-5, EG-nummer: 200-779-9)
  • Dekloran Plus (flera CAS/EG-nummer, t.ex. CAS-nummer: 135821-03-3, 135821-74-8, 13560-89-9)
  • UV-328 (CAS-nummer: 25973-55-1, EG-nummer: 247-384-8)

Ämnena fanns redan med i PRIO-databasen. Dekloran Plus och UV-328 är identifierade som SVHC-ämnen och finns upptagna på Kandidatförteckningen i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Metoxiklor som tidigare uppfyllde kriteriet potentiellt PBT/vPvB i PRIO har nu uppdaterats till PBT/vPvB på prioritetsnivån utfasningsämne med referensen Stockholmskonventionen.

Senast uppdaterad 16 juni 2023