Två ämnen i PRIO uppdaterade med referensen Kandidatförteckningen

I juni 2023 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen över ämnen som inger särskilt stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) med två nya ämnen:

  • Difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid, EG-nummer 278-355-8, CAS-nummer 75980-60-8
  • Bis(4-klorfenyl)sulfon, EG-nummer 201-247-9, CAS-nummer 80-07-9

Dessa ämnen fanns redan i PRIO-databasen på den lägre prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne, och har nu uppdaterats till den högre prioritetsnivån utfasningsämne med referensen Reach-förordningen (EG nr 1907/2006), Kandidatförteckningen.

Senast uppdaterad 14 juni 2023