Fyra nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

I januari 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen:

  • 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-metylendi-p-kresol, EG-nummer 204-327-1 , CAS-nummer 119-47-1
  • Tris(2-metoxietoxi)vinylsilan, EG-nummer 213-934-0, CAS-nummer 1067-53-4
  • (±)-1,7,7-Trimetyl-3-[(4-metylfenyl)metylen]bicyklo[2.2.1]heptan-2-on inklusive alla individuella isomerer och/eller kombinationer därav (4-MBC), EG-nummer - , CAS-nummer -
  • S-(Tricyklo[5.2.1.0'2,6]deka-3-en-8(eller 9)-yl-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)ditiofosfat, EG-nummer 401-850-9, CAS-nummer 255881-94-8

Dessa ämnen eller ämnesgrupper återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 18 januari 2022