Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 17 januari 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen eller ämnesgrupper.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.

Om ett ämne tas upp på kandidatförteckningen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att sätta ut produkter som innehåller ämnet på marknaden.

Följande fyra ämnen har lagts till:

6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-metylendi-p-kresol EC-nummer 204-327-1, CAS-nummer 119-47-1

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet används till exempel i gummi, smörjmedel, bindemedel, bläck och bränslen.

Tris(2-metoxietoxi)vinylsilan EC-nummer 213-934-0, CAS-nummer 1067-53-4

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet används till exempel i gummi, plast och tätningsmedel.

(±)-1,7,7-Trimetyl-3-[(4-metylfenyl)metylen]bicyklo[2.2.1]heptan-2-on inklusive alla individuella isomerer och/eller kombinationer därav (4-MBC) EC-nummer -, CAS-nummer -

Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är hormonstörande för människa. Ämnet används till exempel i kosmetiska produkter.

S-(Tricyklo(5.2.1.0'2,6)deka-3-en-8(eller 9)-yl-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)ditiofosfat EC-nummer 401-850-9, CAS-nummer 255881-94-8

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT). Ämnet används till exempel i smörjmedel och fetter.

När förs ämnen upp på listan?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år. Kandidatförteckningen innehåller nu 223 poster.

Mer information om kandidatförteckningen

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användning för de olika ämnena Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen Länk till annan webbplats.

Läs mer om de fyra nya ämnena på kandidatförteckningen på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

Kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se