Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach.

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU och EES måste ha koll på om dina varor eller kemiska produkter innehåller något ämne på kandidatförteckningen eftersom det kan innebära att du har särskilda krav på dig.

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen.

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användningsområden för de olika ämnena. 
Senast uppdaterad 2019-07-16.

Särskilt farliga ämnen

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen. Det är ämnen som:

  • är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)
  • skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)
  • stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B)
  • är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen)
  • är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen)
  • har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel hormonstörande egenskaper.

Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, i juni och i december, och fylls då på med nya ämnen. 

Följ processen för att identifiera nya ämnen till förteckningen på den europeiska kemikaliemyndigheten, Echas webbplats.

Krav som gäller varor

Krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. Informationen ska lämnas kostnadsfritt.

Kravet gäller enligt artikel 33 i Reach-förordningen.

Krav på anmälan till Echa

Om du tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne  på kandidatförteckningen måste du anmäla detta till Echa. Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år. 

Om Echa bedömer att det finns misstanke om att ett ämne som har anmälts enligt denna regel kan medföra hälso- eller miljörisker, kan Echa begära att du gör en fullständig registrering av ämnet.

En anmälan behöver inte göras i följande fall:

  • Om ämnet redan har registrerats för den aktuella användningen. Echa publicerar kontinuerligt på sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband med registreringen.
  • Om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Kravet gäller enligt artikel 7.2 i Reach-förordningen.

Läs mer om anmälan av ämnen i varor på Echas webbplats.

Definition av en vara enligt Reach

En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner och leksaker.

Så beräknar du 0,1-procentgränsen för ämnen i varor

Halten 0,1 viktprocent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten på den vara som innehåller ämnet. Ett exempel är ett handtag på en cykel. Handtaget är en vara även om det har monterats på cykelstyret. Handtaget behåller alltså sin status som vara även efter det att den har fogats samman med övriga varor till en cykel. Halten 0,1 viktprocent ska alltså i detta exempel beräknas som förhållande mellan ämnets vikt och vikten på handtaget.

Läs mer i Echas Vägledning om krav på ämnen i varor.

Läs mer i broschyren Vägledning för leverantörer av varor.

Bild av en cykel med beskrivningar av cykelns olika delar och vad de består av, till exempel handtag (plast).

Krav som gäller kemiska produkter

Om dina kemiska produkter innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan du, antingen redan nu eller i framtiden, behöva tillstånd för att få använda ämnena och sätta ut produkterna på marknaden. Ämnena på kandidatförteckningen är ”kandidater” till att hamna på bilaga XIV, tillståndslistan i Reach. Det betyder att ämnen som står på kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga, även om de inte är det just nu. De ämnen som är tillståndspliktiga finns i bilaga XIV till Reach.

Läs mer om tillståndsplikt.

Om dina kemiska produkter innehåller minst 0,1 viktprocent av något ämne på kandidatförteckningen ska du ange ämnet i säkerhetsdatabladet.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Kandidatförteckningens krav fortsätter att gälla parallellt med krav på tillstånd

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV och därmed är tillståndspliktiga, fortfarande står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter alltså att gälla även efter att ett ämne har blivit tillståndspliktigt enligt Reach.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej