Sökverktyget KemI-stat

Innehållsförteckning:

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

För att KemI-stat ska fungera måste du tillåta JavaScript och popup-fönster för webbplatser under domännamnet kemi.se eller kemikalieinspektionen.se.

KemI-stat innehåller uppgifter om vilka kemiska produkter och ämnen som används i Sverige och vad användningsområdet är. För bekämpningsmedel finns uppgifter om mängden verksamma ämnen och totala mängder av medel inom olika användningsområden.

Uppgifterna ur produktregistret avser omsättningen av kemiska produkter i Sverige. Uppgifterna ur bekämpningsmedelsregistret avser de bekämpningsmedel som blivit godkända för en viss typ av användning. Biologiska bekämpningsmedel ingår inte i KemI-stat.

KemI-stat är inte en del av Sveriges officiella statistik men bygger på samma källor som viss officiell statistik från Kemikalieinspektionen.

Om KemI-stat

Anpassa frågeställningar för individuella resultat

Med hjälp av egna urval i KemI-stat är det möjligt att kombinera uppgifter till individuella sammanställningar.

Det är enkelt att ändra frågeställningen om urvalet eller svarsmängden inte direkt blir som det var tänkt. Det går att lägga till och dra ifrån urvalskriterier och på det sättet anpassa innehållet och omfånget i resultatet.

Ibland kan en sökning ge en stor datamängd som resultat. I så fall kan det bli nödvändigt att anpassa frågeställningen så att svarsmängden blir hanterbar och diagrammen läsbara.

I verktyget finns klickbara texter som förklarar vad olika urvalssteg innebär eller hur de fungerar.

Resultat som diagram, tabell och datafil

Ett resultat från KemI-stat presenteras i form av diagram och tabeller. Det går att välja om resultatet ska visa kvantiteter för kemiska ämnen eller antal kemiska produkter som innehåller ämnet.

Resultatet går också att hämta hem som tabbseparerad datafil för egen bearbetning.

Ämnen, produktgrupper, branscher och faroklasser

Exempel på uppgifter som går att söka är hur mycket kemiska produkter eller vilka ämnen som används inom olika branscher i Sverige. Det går också att söka ut ett ämne och få information om hur det används eller se vilka ämnen som används i störst omfattning.

Förändringar över åren går att se för användningsområden och ämnen. KemI-stat innehåller uppgifter från år 1992 och framåt.

Sekretess i KemI-stat

Det är viktigt att vara uppmärksam på vilket register uppgifterna kommer från, bland annat därför att reglerna för sekretess inte är identiska för produktregistret och bekämpningsmedelsregistret.

Kemikalieinspektionen frånsäger sig allt ansvar när det gäller enskilda tolkningar av vad resultatet i erhållna diagram och tabeller från sökningar i KemI-stat betyder.

Kemikalieinspektionen publicerar statistik som baseras på data ur Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedels­register.

Beroende på att metoderna att samla in uppgifter till de båda registren skiljer sig åt tillämpas regler om sekretess på olika sätt.

Publicering av uppgifter ur produktregistret

Publicering av uppgifter ur produktregistret prövas enligt sekretesslagen. Vägledande är att sådana uppgifter som kan skada uppgiftslämnarens ekonomiska förhållanden inte får röjas. I KemI-stat har därför uppgifter som rapporterande av färre än tre företag utelämnats. Samma regel tillämpas i till exempel Kemikalieinspektionens överblicksstatistik samt vid andra uttag av uppgifter ur produktregistret.

Publicering av uppgifter ur bekämpningsmedelsregistret

En uppgift ur bekämpningsmedelsregistret om totala mängden av ett verksamt ämne publiceras om inte den som rapporterat uppgiften aktivt begärt att den skall vara hemlig.

Tolkning av resultat som påverkas av sekretessbehandling

Sekretessbehandling kan leda till att den uppfattning frågeställaren får, om användningen av kemiska produkter eller ämnen, genom ett sökresultat inte alltid blir fullständig.

Eftersom fler än 8 000 av de nästan 13 000 ämnena i produktregistret återfinns i produkter som rapporteras av färre än tre företag kan många totalmängder för ämnen inte visas. I sådana fall kan heller inte användningsområde visas. Att uppgifter är uteslutna markeras med två punkter (..).

När det gäller uppgifter om vilken bransch ett bekämpningsmedel får säljas till eller vilken produkttyp medlet tillhör finns uppgifterna i ärendet om godkännande och är därmed offentliga. Uppgifter om hur mycket enskilda verksamma ämnen som sålts till olika branscher publiceras däremot inte.

Även i många fall där totalkvantiteten för ämnen publiceras saknas branscher eller produkttyper i sammanställningen om ämnet. Det beror på att uppgifter om ämnets användning i en viss produkttyp eller bransch rapporterats av färre än tre företag. Ämnet saknas då också i tabeller över ämnen som ingår i olika produkttyper eller branscher vid sökvalet ”användning”.

Källorna till statistiken i KemI-stat

Uppgifterna i KemI-stat baseras på data ur Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Uppgifterna rapporteras årligen av de registrerade företagen.

Nomenklaturen är i vissa fall olika för jämförbara storheter i de båda registren. Exempel på detta är bransch och användarkategori respektive produkttyp och funktion. I KemI-stat används genomgående enhetliga benämningar för jämförbara storheter.

Beskrivningen av källorna till KemI-stat följer den mall för beskrivning av statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) rekommenderat i sitt meddelande MIS 2001:1.

Beskrivning av produktregistret (PDF 52 kB) , 51.7 kB.

Beskrivning av bekämpningsmedelsregistret (PDF 53 kB) , 53 kB.

Termer och begrepp i KemI-stat

Termer och begrepp

Term/begrepp

Beskrivning

Antal produkter

Antalet produkter kan ses som ett mått på hur vanligt ett ämne eller en produkt är. Många produkter betyder stor spridning bland användarna.

Användning

I KemI-stat beskrivs användning med hjälp av produkttyper, branscher, faroklass eller tullnummer.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan vara växtskyddsmedel eller biocidprodukter. För produkter under denna rubrik gäller att de ska vara godkända enligt gällande regler innan de släpps ut på marknaden. Dessa produkttyper finns i både bekämpningsmedelsregistret och i produktregistret.

Bekämpningsmedelsregistret

Bekämpningsmedelsregistret innehåller information om cirka 2 600 preparat, varav cirka 700 har aktuella godkännanden. För drygt 800 verksamma ämnen/organismer (varav cirka 280 är godkända) finns uppgifter om användningsområde, typ av medel, CAS-nummer med mera. Dessa produkter finns också i produktregistret.

Branscher

Branschen beskrivs med kod enligt SNI 92. (SNI = Svensk näringsgrensindelning), se även SCB:s webbplats.

www.scb.se
Länk till annan webbplats.

Företagen ska uppge de branscher produkten säljs till i Sverige. Bransch motsvaras av kategori i bekämpningsmedelsstatistiken.


Se lista med branschkoder (PDF 115 kB). , 115.1 kB.

CAS-nummer

Ett identifieringsnummer som givits kemiska föreningar enligt Chemical Abstract Service Registry Number. CAS-numret kan användas i stället för namn i sökning.

Faroklass

Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter ska klassificeras i en eller flera av de faroklasser som finns.


Se faroklasser i bilaga 1 till KIFS 2005:7.

Hälsofarlig

Kemiska produkter med någon faroklass för hälsa.

Konsumenttillgänglig

Produkter som kan säljas till vanliga konsumenter. Hela kvantiteten räknas då som konsumenttillgänglig även om den största delen används yrkesmässigt.

Kvantitet

Anges i ton och räknas ut som ett medelvärde. Kvantitet från produktregistret avser total omsättning, det vill säga importerad mängd + tillverkad mängd. Kvantitet som gäller bekämpningsmedel avser försåld mängd.

Produkt

Kemiska produkter består av ämnen eller blandningar av ämnen. Begreppet produkt innefattar både kemiska produkter och andra varor.

Produktregistret

I Kemikalieinspektionens produktregister finns cirka 13 000 ämnen deklarerade i cirka 75 000 produkter av cirka 2 000 företag. För varje produkt finns information om tullnummer, CAS-nr för ingående ämnen, användningsområde, produkttyp, faroklass, kvantitet med mera.

Produkttyp

Anges med en kod som från år 2002 är gemensam för de nordiska länderna. Produkttypen anger hur produkten används till exempel komplexbildare, råvara för gummitillverkning eller spolarvätska. Produkttyp kallas i äldre statistik för funktion.


Funktionskoder alfabetiskt (PDF 125 kB). , 124.9 kB.
Funktionskoder i nummerordning (PDF 54 kB). , 54 kB.
Funktionskoder för lim-, färg- och lackprodukter (PDF 24 kB). , 23.3 kB.

Sekretess i bekämpningsmedelsregistret

Om företaget begär sekretess och om det är mindre än tre tillverkare/ombud för samma verksamma ämne kan uppgifterna inte visas. Uteslutna uppgifter markeras med två punkter (..) i tabellerna.

Sekretess i data från produktregistret

Om färre än tre företag rapporterat uppgifter eller om publicering av en uppgift bedöms skada uppgiftslämnaren tas den bort ut redovisningen. Uteslutna uppgifter markeras med två punkter (..) i tabellerna.

Sveriges Officiella Statistik

Den officiella statistiken är statistik som har producerats och publicerats enligt lag (2001:99) om officiell statistik och förordning (2001:100) om officiell statistik. När officiell statistik publiceras ska frasen Sveriges Officiella Statistik och/eller en symbol finnas i anslutning till den.

Tidsserie

Data för ett antal år utgör en tidsserie.

Varukod

Varukoden är de sex första siffrorna i KN-numret (svenska för Combined Nomenclature, CN) som är det statistiska numret för klassificering av produkter och varor. Definitioner finns i Tullverkets handböcker och Tulltaxa med varubeskrivning.

www.tullverket.se
Länk till annan webbplats.

Lista med anmälningspliktiga tullnummer Länk till annan webbplats..

Verksamt ämne

Bekämpningsmedel innehåller ett eller flera verksamma ämnen. Det verksamma ämnet ska ge den avsedda effekten i medlet. Statistik om bekämpningsmedel gäller endast det verksamma ämnet.

Senast uppdaterad 13 juni 2023