Databaser

Begränsningsdatabasen stänger

Vi har stängt Begränsningsdatabasen på grund av tekniska problem som gör att sökresultaten inte längre är tillförlitliga.

Mer information

Bekämpningsmedelsregistret

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om över 3 000 nu godkända och tidigare godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige.

Gå till bekämpningsmedelsregistret

Flödesanalyser

I flödesanalyser finns fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data. Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.

Gå till flödesanalyser

Företagsregistret

I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till Kemikalieinspektionens produktregister.

Gå till företagsregistret

KemI-stat

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Gå till KemI-stat

Klassificerings- och märkningsregistret – inklusive ämnen i bilaga VI till CLP

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen inklusive harmoniserade klassificeringar (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till samtliga EU-språk.

Gå till Echas klassificerings- och märkningsregister

Prioriteringsguiden PRIO

Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.

Gå till prioriteringsguiden PRIO

Echas Search for Chemicals

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas samlade information om kemiska ämnen på EU-marknaden. Uppgifterna består av icke-konfidentiell information som inkommit till Echa enligt skyldigheter i Reach, CLP-, biocid- samt PIC-förordningarna. Sök kemiska ämnen efter ämnesnamn, EG-nummer, CAS-nummer, molekylformel, regelområde eller klassificering med mera.

Gå till Echas Search for Chemicals

SPIN-databasen

SPIN-databasen innehåller information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet används.

Gå till SPIN-databasen

Ämnesregistret

Ämnesregistret innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer. Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.

Gå till ämnesregistret