Kemikalieinspektionen har slutfört den årliga uppföljningen av Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen är ansvarig för uppföljningen av Giftfri miljö, som är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I den årliga uppföljningen betonar myndigheten hur viktigt det är att genomföra EU:s Kemikaliestrategi för att nå miljökvalitetsmålet.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö handlar om att människor och miljö inte ska skadas av kemikalier. Varje år görs en uppföljning, det vill säga en genomgång av det som hänt som bidrar till att nå målet. I uppföljningen för 2022 betonar Kemikalieinspektionen att det är avgörande att svenska myndigheter och andra aktörer fortsätter att genomföra åtgärderna i EU:s Kemikaliestrategi för hållbarhet.

EU-förbud för PFAS

Att kunna riskbedöma och begränsa en grupp av ämnen med liknande egenskaper är ett viktigt steg för effektivare skydd av människor och miljön. En åtgärd som särskilt lyfts fram är att Sverige, tillsammans med flera andra EU-länder, har föreslagit ett EU-förbud för över 10 000 högfluorerade ämnen, PFAS

Initiativ inom regeringens satsning Giftfritt från början har bidragit till att stödja omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi, bland annat genom insatser för att stärka möjligheterna att producera material och varor som är säkra att återanvända och återvinna.


Läs mer om Giftfri miljö

Läs mer om EU:s Kemikaliestrategi