11 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen

11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga.

Ämnen som har förts upp på bilaga XIV den 6 februari 2020

Tillstånd krävs från och med 27 februari 2023

 • 1,2-Bensendikarboxylsyra, dihexylester, grenad och linjär EG-nr: 271-093-5 CAS-nr: 68515-50-4
 • Dihexylftalat EG-nr: 201-559-5 CAS-nr: 84-75-3
 • 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C6-10-alkylestrar, 1,2-bensendikarboxylsyra, blandade dekyl-, hexyl- och oktyldiestrar med ≥ 0,3 % dihexylftalat (EG-nr 201-559-5) EG-nr: 271-094-0, 272-013-1 CAS-nr: 68515-51-5, 68648-93-1

Tillstånd krävs från och med 27 maj 2023

 • Trixylylfosfat EG-nr: 246-677-8 CAS-nr: 25155-23-1
 • Natriumperborat, perborsyra, natriumsalt EG-nr: 239-172-9, 234-390-0 CAS-nr: –
 • Natriumperoxometaborat EG-nr: 231-556-4 CAS-nr: 7632-04-4

Tillstånd krävs från och med 27 augusti 2023

 • 5-sek-butyl-2-(2,4-dimetylcyklohex-3-en-1- yl) -5-metyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2- (4,6-dimetylcyklohex-3-en-1-yl) -5-metyl- 1,3-dioxan [2] [som omfattar alla enskilda stereoisomerer av [1] och [2] eller en kombination av dessa] EG-nr: – CAS-nr: –

Tillstånd krävs från och med 27 november 2023

 • 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-diterpentylfenol (UV-328) EG-nr: 247-384-8 CAS-nr: 25973-55-1
 • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl) fenol (UV-327) EG-nr: 223-383-8 CAS-nr: 3864-99-1
 • 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sek-butyl)fenol (UV-350) EG-nr: 253-037-1 CAS-nr: 36437-37-3
 • 2-Bensotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) EG-nr: 223-346-6 CAS-nr: 3846-71-7

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på bilaga XIV?

I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

I ändringsförordningen finns datum för när det kommer att krävas tillstånd för de olika ämnena (slutdatum) och datum för när du senast behöver lämna in tillståndsansökan för att slippa uppehåll i din nuvarande användning (sista ansökningsdatum). Du ansöker om tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i bilaga XIV är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. De ämnen som kan tas upp på bilaga XIV och då blir tillståndspliktiga är de som finns på kandidatförteckningen.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) 2020/171 av den 6 februari 2020 om ändring av bilaga XIV till Reach Länk till annan webbplats.

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Kandidatförteckningen i Reach

Kontakta kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se