PRIO har uppdaterats med nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

I januari 2024 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med 5 nya ämnen:

  • 2,4,6-Tri-tert-butylfenol, EG-nummer 211-989-5, CAS-nummer 732-26-3
  • 2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, EG-nummer 221-573-5, CAS-nummer 3147-75-9
  • 2-(Dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on, EG-nummer 438-340-0, CAS-nummer 119344-86-4
  • Bumetrizol, EG-nummer 223-445-4, CAS-nummer 3896-11-5
  • Oligomeriserings- och alkyleringsreaktionsprodukter av 2-fenylpropen och fenol, listnummer 700-960-7

Ämnet dibutylftalat (EG-nummer 201-557-4, CAS-nummer 84-74-2) som sedan tidigare var uppförd på kandidatförteckningen är nu även identifierad som hormonstörande i miljön.

Dessa ämnen återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen.

Senast uppdaterad 24 januari 2024