Nio nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

I januari 2023 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med 9 nya ämnen:

  • 1,1'-[Etan-1,2-diylbisoxi]bis[2,4,6-tribrombensen], EG-nummer 253-692-3, CAS-nummer 37853-59-1
  • 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (TBBPA), , EG-nummer 201-236-9, CAS-number 79-94-7
  • 4,4'-Sulfonyldifenol (bisfenol S), EG-nummer 201-250-5, CAS-nummer 80-09-1
  • Bariumdibortetraoxid, EG-nummer 237-222-4, CAS-nummer 13701-59-2
  • Bis(2-etylhexyl)tetrabromftalat, omfattar alla isomerer och kombinationer därav
  • Isobutyl-4-hydroxibensoat, EG-nummer 224-208-8, CAS-nummer 4247-02-3
  • Melamin, EG-nummer 203-615-4, CAS-nummer 108-78-1
  • Perfluorheptansyra och dess salter (PFHpA)
  • Reaktionsblandning av 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-yl)morfolin och 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(heptafluorpropyl)morfolin, EG-nummer 473-390-7

Dessa ämnen eller ämnesgrupper återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen.

Melamin är inte associerat med ett kriterium för utfasningsämnen i PRIO men betraktas som ett utfasningsämne då ämnet är infört på kandidatförteckningen enligt artikel 57(f) i Reach-förordningen. Melamin har därmed egenskaper med jämförbar allvarlighetsgrad som andra utfasningsämnen i PRIO.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 17 januari 2023