Brister funna i företags användning av särskilt farliga ämnen

I en gemensam EU-tillsyn visade det sig att en fjärdedel av företagen brast i att följa villkoren som gäller användandet av särskilt farliga ämnen. Sverige var ett av länderna där lagefterlevnaden undersöktes och resultaten här var liknande som för övriga länder.

Det som kontrollerades var både att ett beslut eller en ansökan om tillstånd fanns för ämnena och att nedströmsanvändare följde villkor för användning i tillståndsbesluten. Inspektörerna kontrollerade även hur företagen levde upp till informationskrav i distributionskedjan gällande tillstånd.

De vanligaste bristerna handlade om kommunikation i distributionskedjan om villkor för användning. I 35 procent av inspektionerna hade inte villkor för användning (till exempel riskhanteringsåtgärder och skyddsutrustning) från tillståndet kommunicerats i de utökade säkerhetsdatabladen. Bland annat detta kan vara anledningen till att 26 procent av de inspekterade företagen i projektet uppvisade någon brist när det gällde att följa villkor i tillstånden.

Sverige och 27 andra medlemsstater deltog i projektet där 516 inspektioner genomfördes av 30 olika ämnen som kräver tillstånd. I Sverige deltog förutom Kemikalieinspektionen även inspektörer från Arbetsmiljöverket och kommuner i projektet. Detta då krav gällande användning av ämnen som kräver tillstånd är deras tillsynsansvar. Sammanräknat genomförde de svenska myndigheterna 18 inspektioner, varav en del var gemensamma inspektioner för att få kunskapsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna kring tillståndsreglerna i Reach.

Läs rapporten Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen deltar i EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen Länk till annan webbplats.