Kemikalieinspektionen deltar i EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen

Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att medverka i ett EU-projekt för att kontrollera särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. I projektet deltar inspektörer från 29 EU- och EES-länder. Kemikalieinspektionen startar sin del av projektet i mars.

Det EU-gemensamma projektet kallas REACH-EN-FORCE 9 (REF-9). I Sverige medverkar Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket samt ett antal kommuner och länsstyrelser. Kemikalieinspektionen samordnar arbetet.

I Sverige kommer myndigheterna och kommunerna att kontrollera att särskilt farliga kemiska ämnen som kräver tillstånd och listas i bilaga XIV i Reach-förordningen inte släpps ut på marknaden eller används utan ett giltigt tillstånd, samt att ämnena används i enlighet med villkoren i tillståndsbesluten.

Kemikalieinspektionen kommer att inspektera de företag som släpper ut de berörda ämnena och blandningarna på marknaden. Naturvårdsverket kommer att delta utifrån sin tillsynsvägledande roll vad gäller miljöfarliga verksamheters hantering av kemikalier. Arbetsmiljöverket samt kommuner och länsstyrelser kommer att inspektera att ämnena används i enlighet med tillståndsbesluten utifrån respektive tillsynsansvar.

Projektet är det nionde stora tillsynsprojektet inom ramen för Forum, ett EU-gemensamt tillsynsnätverk för kemikalier som drivs av Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten. Projektet kommer att pågå till den 31 december 2021.

Resultatet av inspektionerna publiceras i en EU-gemensam projektrapport under slutet av 2022.

Information om Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen

Läs mer om EU-projektet REACH-EN-FORCE 9 (REF-9) (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Pernilla Nilsson, Nationell samordnare, 08-519 41 103
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se