Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö

EU-kommissionen föreslår ökade krav för klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om produkter som kan vara hormonstörande. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Syftet med förändringen är också att hjälpa användare att göra informerade val. Nu har förslaget gått ut på samråd.

För företagen finns genom CLP-lagstiftningen sedan tidigare en skyldighet att klassificera och informera om en rad andra farliga egenskaper, som till exempel att en produkt är frätande, explosiv, akut giftig eller allergiframkallande. Till listan läggs nu egenskaper som

  • Hormonstörande hälsofarliga
  • Hormonstörande miljöfarliga
  • Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska (PBT)
  • mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande (vPvB)
  • Persistenta, Mobila och Toxiska (PMT)
  • mycket Persistenta och mycket Mobila (vPvM)

Om kommissionens förslag går igenom kommer det att föras in i CLP-lagstiftningen som styr företagens skyldighet att klassificera och märka kemiska produkter utifrån deras farliga egenskaper.

Förslaget från EU-kommissionen är nu ute på samråd till och med den 18 oktober. De nya kriterierna börjar gälla stegvis med början senast 18 månader efter att förslaget antagits.

Läs mer om möjligheten att lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Länk till samrådet Have your say (europa.eu) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08 519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen