Debattartikel: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi

Både EU-kommissionen och den svenska regeringen har nyligen presenterat handlingsplaner för cirkulär ekonomi. En förutsättning för att lyckas är att material och varor är giftfria redan från början, skriver Per Ängquist, gd för Kemikalieinspektionen i Altinget.

Kemikalier har många praktiska och samhällsviktiga användningar. Varje droppe handsprit och desinfektionsmedel i sjukvården är exempel på nyttan med kemikalier. Användningen av kemikalier är starkt kopplad till dagens livsstil och fyller olika funktioner i allt från datorer och kylskåp till målarfärg, leksaker och solceller.

Men det finns all anledning för hela samhället att se allvarligt på de effekter som en del kemikalier kan ha på hälsa och miljö. Kemikalieinspektionens inspektörer hittar ibland de allra farligaste kemikalierna i vanliga konsumentvaror, till exempel ämnen som är cancerframkallande eller som kan påverka barns utveckling.

Vi hittar också ämnen som bryts ner långsamt och ansamlas i fisken eller dricksvattnet, som vi sedan får i oss. Det är dyrt att i efterhand rena utsläpp och att sanera miljögifter gräver djupa hål i statskassan. Allvarliga sjukdomar kostar också mycket för samhället, förutom det personliga lidandet som det orsakar.

Komplexa problem

Problemen med miljögifter är komplexa, globala och rör alla delar av samhället. Din TV eller mobiltelefon kan innehålla farliga ämnen och tungmetaller. Detta är prylar som du använder till vardags och förhoppningsvis lämnar för återvinning. Men går det att återvinna på ett säkert sätt utan att återvinna problemen i nya produkter?

Dags att skapa förändring

Den cirkulära ekonomin är högaktuell. I mars presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att EU ska ta steg mot en cirkulär ekonomi och nyligen presenterade regeringen en nationell handlingsplan för cirkulär ekonomi. Den innebär att vi ska öka återanvändningen och återvinningen för att våra resurser ska användas så effektivt som möjligt – och att vi behöver göra det utan att farliga ämnen hamnar i kretsloppet.

Det finns all anledning för Sverige att fortsätta vara ett av de ledande länderna i arbetet för en bättre kontroll av kemikalier. De närmaste åren finns ett fönster där vi kan påverka utvecklingen, bland annat genom EU-kommissionens ambitiösa miljöagenda. Vi kan skapa förändring nu.

Höj kraven

En viktig princip är att arbeta för att varor och material ska vara giftfria redan från början. Kemikaliekraven bör också vara lika höga för återvunnet material som för nyproducerat material – bara på det sättet kan återvunnet material på riktigt bli en pålitlig och säker råvara.

Om kemikalier och varor är giftfria från början, och de farligaste ämnena inte säljs och används, så finns vinster att göra för både samhället och företagen. Det blir enklare att återvinna materialen ur våra vardagsprylar utan att de farligaste ämnena riskerar att åter hamna i butikshyllan eller i våra kroppar där de inte hör hemma.

En giftfri cirkulär ekonomi

Det finns några särskilt viktiga områden som regeringen och riksdagen bör stärka de kommande tio åren för att driva på utvecklingen mot en giftfri cirkulär ekonomi:

1. Skärp styrmedlen för att få bort de allra farligaste ämnena. Regering och riksdag behöver verka för skärpta styrmedel, både nationellt, inom EU och globalt. Regelverken behöver utvecklas samtidigt som företag och offentliga verksamheter driver på utvecklingen genom att ställa mer långtgående krav på sina leverantörer.

2. Stimulera en marknad för giftfria och återvunna material och varor. Varor behöver designas giftfritt från början så att de kan ingå i hållbara kretslopp med ökad återanvändning och återvinning. Här krävs bland annat fler initiativ så att näringslivet kan upprätta fungerande globala system för kemikalieinformation i leverantörskedjan.

3. Ta fram en svensk innovationsagenda för giftfri miljö. Genom ny forskning, teknologi och innovation kan Sverige vara ledande i att ta fram nya giftfria material och metoder. En riktad satsning från regering och riksdag behövs för att stötta företagen i att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Våra barn och barnbarn ska kunna ha en ren miljö, rent dricksvatten och rätt till hälsosamma liv. För att inte lämna över olösta miljöproblem till kommande generationer behöver hela samhället arbeta mot gemensamma mål. Det är avgörande för att bereda vägen mot en framtid som är både giftfri och cirkulär.

Debattartikeln är publicerad på Altingets webbplats den 10 september 2020.

Läs debattartikeln på Altingets webbplats. Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se