Kemikalieinspektionen beviljar inte dispens för växtskyddsmedlet Buctril i lökodlingar

Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Buctril EC 225 i lökodlingar.

– Vi har i det här fallet bedömt att lagstiftningens villkor för en dispens inte är uppfyllda. Sökanden har inte kunnat visa att det rör sig om ett särskilt fall, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna bevilja dispens, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Huvudregeln i EU-lagstiftningen är att alla växtskyddsmedel ska vara godkända för att få användas. Om vissa villkor är uppfyllda finns också en möjlighet att ge en tidsbegränsad dispens för ett växtskyddsmedel som saknar godkännande. Det ska handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har ansökt om dispens för att använda Buctril EC 225 mot svårbekämpade ogräs i lökodlingar. Kemikalieinspektionen har tidigare beviljat dispenser för Buctril två år i rad. Innan dess beviljade myndigheten dispens för ett annat ogräsmedel i lökodlingar under fem år i följd. Mot den bakgrunden bedömer Kemikalieinspektionen att faran för odlingen har gått att förutse och att detta inte är ett sådant särskilt fall som krävs för att en dispens.

– Vi har förståelse för odlarnas behov av att kunna använda effektiva växtskyddsmedel, men dispenser är avsedda att vara tillfälliga lösningar på akuta problem. En dispens ska inte ersätta ett godkännande som innebär en fullständig prövning av eventuella miljö- och hälsorisker, säger Agneta Westerberg.

Det finns flera andra växtskyddsmedel än Buctril som är godkända för att användas mot ogräs i svenska lökodlingar. Andra strategier, exempelvis växtföljd, kan också ha betydelse för möjligheten att skydda odlingen mot ogräs. Vid prövningen av ansökan har Kemikalieinspektionen därför även gjort bedömningen att sökanden inte fullt ut kunnat visa att det saknas andra sätt än en dispens för att förhindra faran för odlingen.

Buctril är godkänt som växtskyddsmedel i lökodlingar i andra EU-länder i norra Europa men ingen har ansökt hos Kemikalieinspektionen om ett produktgodkännande i Sverige.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om att avslå ansökan om dispens för Buctril EC 225 (PDF 215 kB) , 214.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se