Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst. Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111, mån-ons och fre 09:00-11:00, tors 13:00-15:00.

Från den 26 juni till den 4 augusti är telefonlinjen stängd. Svarstider för skriftliga frågor kan bli något längre än de sju arbetsdagar som normalt är vårt mål. 

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter från tillverkare, importörer, distributörer och andra berörda inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi har svårt att svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning. De företag som släpper ut produkter på marknaden ansvarar för att den avsedda användningen är säker. De har därför bättre kunskap om sina produkters innehåll och eventuellt skadliga egenskaper.

Område: Alla

Frågor och svar (49)

Sorteras efter aktualitet

Hur tar jag reda på vilka bekämpningsmedel (växtskyddsmedel och biocider) som är godkända?

Genom att söka i bekämpningsmedelsregistret kan du ta reda på vilka bekämpningsmedel som finns (och har funnits) godkända för ett visst användningsområde.

Vilka regler finns det för klassificering och märkning av biocidprodukter?

CLP förordningen 1272/2008 gäller.

I tillägg till detta gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter:

- För biocidprodukter som är godkända enligt EU-regler så finns de särskilda reglerna i biocidförordningen 528/2012 artikel 69.

- De produkter som regleras av övergångsreglerna i förordning (EU) Nr. 528/2012, dvs. biocidprodukter som omfattas av de svenska äldre reglerna, omfattas av de svenska märkningsreglerna i KIFS 2008:3. Dessa regler gäller både för de produkter som måste vara godkända innan de tillhandahålls eller används, och de produkter som är undantagna kravet på godkännande.

 

 

Jag har kreosotimpregnerat virke i mitt bostadshus. Vad ska jag göra?

Innan användningen av kreosot begränsades på 80-talet fanns inga regler som hindrade att kreosotimpregnerat trä användes i byggnader. Kreosotimpregnerat trä kan därför förekomma i äldre bostäder.

Om man har luktproblem eller om luftanalyser av inomhusluften visar på förhöjda halter av ämnen från kreosoten, bör man vidta åtgärder för att minska exponeringen.

Exempel på åtgärder kan vara att förbättra ventilationen, till exempel genom att installera en fläkt, eller om det är möjligt byta ut virket.

Vad är en biocidprodukt?

En biocidprodukt är, enligt Biocidförordningen, varje produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. Biocidprodukter är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Måste en biocidprodukt vara godkänd?

Om du vill importera, tillverka eller sälja en biocidprodukt i Sverige behöver du ett godkännande från Kemikalieinspektionen. I Sverige godkänner Kemikalieinspektionen biocidprodukter i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken, Bekämpningsmedelsförordningen samt EU:s BiocidförordningEn viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att tillräckligt med kunskap finns samlad om produktens risker, så att det går att bedöma om oacceptabla risker finns vid normal användning av produkten. Genom att bedöma riskerna kan eventuella skador förebyggas eller minimeras till acceptabla nivåer. Även produkternas verkan bedöms vid godkännandet.