Ny utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Kemikalieinspektionens bedömningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den fördjupade utvärderingen visar att målet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. På längre sikt finns det dock goda förutsättningar för att kunna hantera kemiska ämnen så att de inte leder till skador på människa eller miljö, eller förorenar våra livsmedel och vår omgivning.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljö­kvali­tets­­mål, varav ett är Giftfri miljö. Målet handlar om att farliga ämnen inte ska spridas så att de kan skada människor och miljö.

Åtgärder för att minska spridningen av flera välkända miljögifter har varit framgångsrika, men även om utsläppen av dessa minskat kan exponeringen fortfarande utgöra ett problem. Samtidigt ökar användningen och därmed spridningen av kemikalier generellt.

Ny kunskap medför att tidigare okända kemikalieproblem identifieras. Exempelvis har högfluorerade ämnen (PFAS) förorenat dricksvatten på flera platser i landet och halterna av vissa PFAS som inte är begränsade i lagstiftningen har ökat i människors blod. För de flesta ämnen saknas mätningar av halter i människa och miljö.

Sammanfattning av rapporten

Kemikalieinspektionens fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar bland annat att:

  • Grundläggande lagstiftning för att minska exponeringen för farliga ämnen har införts i EU men viktiga komponenter saknas fortfarande. En utmaning för kemikaliekontrollen är att kemikalie- och varuproduktion i ökande grad sker utanför EU. Ökad varuimport och e-handel gör att nuvarande EU-regler inte ger tillräckligt skydd vad gäller exponering av människor och miljö.
  • Det finns fortfarande särskilt farliga ämnen som används och sprids så att de påverkar hälsa och miljö.
  • Oavsiktligt bildade ämnen, som dioxin, minskar i miljön men för långsamt.
  • Förorenade områden i Sverige saneras inte tillräckligt snabbt och nya områden upptäcks.
  • Kunskapen om hur ämnen påverkar miljö och hälsa har avsevärt förbättrats och är ofta tillräcklig för att vidta åtgärder. Men för många ämnen saknas fortfarande kunskap om spridning, exponering och effekter.
  • Informationen om innehållet av farliga ämnen i material och varor är fortfarande mycket bristfällig. Många varor tillverkas utanför EU vilket försvårar informationsflödet.

Tre strategiska utvecklingsområden

Kemikalieinspektionens prognos visar att det på sikt finns möjlighet att nå målet Giftfri miljö. Det förutsätter dock en fortsatt prioritering av kemikaliekontrollen och att utvecklingen globalt inkluderar länder som nu har bristfällig kemikaliekontroll. Det förutsätter också att det finns en fungerande beredskap inbyggd i regelverk och andra styrmedel för att hantera nya problemområden och nya problemämnen.

För att förbättra förutsättningarna att nå Giftfri miljö bedömer Kemikalieinspektionen att det behövs insatser inom tre strategiska utvecklingsområden:

  • Bättre kunskap och information för att förebygga skador

Kunskap om ämnens egenskaper och användning är fundamentet för en säker kemikaliehantering. Kunskapen ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Beslut behöver fattas utifrån försiktighetsprincipen för att förebygga skador av farliga ämnen.

  • Giftfritt från början och i kretsloppen

Ökad konsumtion ställer krav på hushållning med naturresurser. Det behövs forskning och innovation för att utveckla kemiska ämnen, material och varor som kan ingå i giftfria och resurseffektiva kretslopp. Befintliga materialflöden behöver avgiftas.

  • Effektiv lagstiftning och tillsyn som säkerställer en hög skyddsnivå

Lagstiftningen inom EU behöver tillämpas och utvecklas snabbare för att identifiera och åtgärda potentiella kemikaliehot. Lagstiftningen bör ge en skyddsnivå som utgår från barn och andra känsliga grupper, ta hänsyn till kombinationseffekter och så långt som möjligt reglera grupper av ämnen.

Läs rapporten om Giftfri miljö (PDF 627 kB) , 627 kB.

Läs Naturvårdsverkets rapport om alla miljömål Länk till annan webbplats.

Läs om miljömålen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Wiktor Andersson, projektledare, 08-519 41 177

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om den fördjupade utvärderingen

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen för att se om beslutade styrmedel och de åtgärder som genomförts är tillräckliga för att nå målen. Den fördjupade utvärderingen innehåller även prognoser för miljömålen samt analyserar behovet av att ändra befintliga styrmedel eller införa nya styrmedel och åtgärder.

Den fördjupade utvärderingen 2019 består dels av en samlad rapport som omfattar uppföljning av generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen, dels separata rapporter med en längre utvärdering av respektive miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionen redovisar i den här rapporten den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.