Kemikalieinspektionen har publicerat en uppdaterad rapport om miljömärkningar

Kemikalieinspektionen har publicerat en uppdaterad kartläggning om kemikaliekriterier i olika miljömärkningssystem. Vi har justerat otydligheter och korrigerat referenser till regler som var fel i en tidigare publicerad version av rapporten. I detta ingår en detaljerad genomgång av begränsningar för azofärgämnen och bekämpningsmedel.

I mars publicerade Kemikalieinspektionen en studie om begränsningar av kemikalier som görs i olika miljömärkningssystem och av företag. Studien, som tagits fram av ett konsultföretag på uppdrag av Kemikalieinspektionen, har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag om kartläggning av farliga ämnen i konsumentnära varor och produkter som i dag inte är begränsade i lagstiftningen.

Efter publiceringen konstaterade Kemikalieinspektionen att studien innehöll en del otydligheter och felaktiga referenser till regler. Vi har därför sett över rapporten och publicerat en uppdaterad version av den. Översynen av rapporten har även omfattat bilagorna där vi redovisar uppgifter om ett stort antal kemiska ämnen och ämnesgrupper.

Slutsatserna i rapporten är desamma som i den tidigare publicerade versionen. Studien visar att miljömärkningar av konsumentprodukter omfattar hundratals kemiska ämnen som inte är begränsade i lagstiftningen. De justeringar vi har gjort i rapporten och bilagorna är i huvudsak följande:

  • Vi har tydliggjort vilka regler vi definierar som begränsningsregler.
  • Vi har korrigerat vissa beskrivningar av lagstiftningar i rapporten.
  • Vi har uppdaterat bilagorna och korrigerat felaktiga regelhänvisningar och CAS-nummer.
  • Vi har gjort en fördjupad genomgång av begränsningar i lagstiftningen för azofärgämnen och bekämpningsmedel. Som en konsekvens av detta är antalet miljömärkningskriterier lägre i den uppdaterade rapporten när det gäller enskilda ämnen där miljömärkningarna är striktare än lagstiftningen.

Vi har även sett över och justerat pressmeddelandet om rapporten, och publicerat en uppdaterad version.

Läs den uppdaterade rapporten: Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem (PDF 2050 kB) , 2.1 MB.

Läs det uppdaterade pressmeddelandet: Kriterier för hundratals kemikalier i miljömärkta varor

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se