Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen

Foto på en målare som målar en vägg inomhus med pensel och gul målarfärg.

Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

– Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning. För att minska risken för allergier behöver yrkesmålare och andra användare känna till att färg och lim innehåller de här ämnena och se till att använda rätt skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Bakgrunden till Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är en rapport om en kraftig ökning av hudallergier bland yrkesmålare sedan vattenbaserade färger har ersatt färger baserade på lösningsmedel. Arbets- och miljömedicinska kliniker har konstaterat att det är konserveringsmedel i färgerna som i många fall har orsakat allergibesvären. Konserveringsmedlen är ofta isothiazolinoner, en grupp av ämnen som även i låga halter kan vara kraftigt allergiframkallande vid kontakt med huden.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har 41 produkter från 16 företag analyserats. De undersökta produkterna är färger, tapetlim samt färger och limmer riktade till barn. Utifrån analysresultaten och företagens egna uppgifter om ingående halter över klassificeringsgränsen har Kemikalieinspektionen ifrågasatt varför fem av produkterna inte har varit klassificerade och märkta som allergiframkallande vid kontakt med huden.

Två av företagen lämnade egna uppgifter om halter av allergiframkallande ämnen som inte stämde överens med hur produkten var klassificerad. Ett av företagen stoppade själva försäljningen av en produkt medan korrekt märkning togs fram. I det andra fallet beslutade Kemikalieinspektionen om förbud att sälja produkterna då dessa inte klassificerats och märkts på rätt sätt enligt lagstiftningen. Ytterligare ett företag har frivilligt dragit tillbaka en limprodukt, som inte var klassificerad som allergiframkallande (Skin Sens 1), men där analysen visat att halten låg klart över klassificeringsgränsen.

– Flera företag med produkter riktade till barn har haft svårt att kunna ange halten av de allergiframkallande ämnena i produkterna. Det visar att det finns företag som behöver stärka sin egen kompetens och förbättra sina interna rutiner, säger Jörgen Rosberg.

Under 2017 väntas beslut inom EU om en harmoniserad koncentrationsgräns för ämnet methylisothiazolinone, MIT. Ett sådant beslut skulle sannolikt leda till att betydligt fler färger och limmer skulle klassificeras som allergiframkallande (Skin Sens 1) och i så fall ska märkas med faropiktogrammet ”Utropstecken”, med faroangivelsen ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” och relevanta skyddsangivelser.

Det nu avslutade tillsynsprojektet är en fortsättning på ett tidigare projekt från 2015 där färger och bindemedel kontrollerades. Kemikalieinspektionen kommer under 2017 fortsätta att kontrollera färger från mindre företag som främst importerar leksaker till Sverige.

– Hos företag vars huvudsakliga område inte är kemiska produkter saknas ofta resurser och kompetens att sätta sig in i kemikalielagstiftningen. Därför ser vi ett tydligt behov av att kontrollera även mindre leksaksföretag som säljer färg och lim, säger Jörgen Rosberg.

Konserveringsmedel i färg och tapetlim – rapport från ett tillsynsprojekt 2016 (PDF 662 kB) , 661.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Rosberg, inspektör, 08-519 41 263

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se